Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150 » Szándéknyilatkozat a Visegrádi Négyek és Ausztria legfőbb ügyészei között

A Viseg­rá­di Négyek és Auszt­ria leg­főbb ügyé­szei Polt Péter meg­hí­vá­sá­ra Buda­pest­re érkez­tek, hogy részt vegye­nek a Magyar Ügyész­ség 150 éves évfor­du­ló­já­nak meg­ün­nep­lé­sé­ben.

A talál­ko­zón közös szán­dék­nyi­lat­ko­zat szü­le­tett, ami­ben meg­erő­sí­tet­ték, hogy szo­ro­san együtt­mű­köd­nek a kiber­bű­nö­zés­nek a pan­dé­mia ide­jén jel­lem­ző­vé vált for­mái, így a gyer­mek­por­nog­rá­fia, az online csa­lá­sok, a lét­fon­tos­sá­gú inf­ra­struk­tú­rá­kat érin­tő táma­dá­sok elle­ni fel­lé­pés­ben.