Főoldal » Hírek » Szándékosan halálra gázolta a háromlábú macskát egy nő Hatvanban - a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A jár­mű­ve­ze­tő ellen a Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt állat­kín­zás vét­sé­gé­nek elkö­ve­té­se miatt.

A rend­őr­ség által lefoly­ta­tott nyo­mo­zás ada­tai sze­rint tavaly, egy októ­be­ri dél­utá­non a vád­lott Hat­van kül­vá­ro­sá­ban haza­fe­lé tar­tott a sze­mély­gép­ko­csi­já­val, ami­kor ész­lel­te, hogy előt­te, az úton sán­ti­kál­va halad át egy macs­ka, mely koráb­ban elve­szí­tet­te a jobb hátsó lábát. Az autót veze­tő nő erre erő­tel­je­sen féke­zett, így még éppen meg tudott állni az árok­part­ról elő­buk­ka­nó kis­ál­lat előtt.

Mind­ezt látta a macs­ka gaz­dá­ja, egy asszony, aki a túl­ol­da­li jár­dán tar­tóz­ko­dott. A két nő között rövid szó­vál­tás zaj­lott le, mely­nek végén az állat­tu­laj­do­nos meg­kér­te a veze­tőt, hogy ne indul­jon tovább addig, amíg a macs­ka át nem ér hozzá. A nő azon­ban – indu­la­to­san a kény­sze­rű féke­zés miatt – nem hall­ga­tott a kérés­re, sőt éppen ellen­ke­ző­leg, úgy hatá­ro­zott, hogy elüti a cicát. Obsz­cén sza­vak kísé­re­té­ben a gázra lépett, és szán­dé­ko­san áthaj­tott a bice­gő álla­ton, majd szó nél­kül elhagy­ta a hely­színt. A macs­ka az úton azon­nal elpusz­tult.

A Bün­te­tő Tör­vény­könyv két évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li bün­tet­ni az állat­kín­zó­kat, ezért a járá­si ügyész­ég vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést szab­jon ki a szán­dé­kos­sá­got taga­dó elkö­ve­tő­vel szem­ben.

A főügyész­ség köz­jo­gi szak­ága a bün­te­tő­el­já­rás befe­je­ző­dé­se után vizs­gál­ja az állat­tar­tás­tól való eltil­tás szük­sé­ges­sé­gét az ügy­ben.