Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Szántóföldön dobálta el a kábítószert - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt, aki autó­já­ban jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert szál­lí­tott, a köz­úti rend­őri ellen­őr­zés elől mene­kül­ve a szán­tó­föl­dön dobál­ta el a kábítószert. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. év tava­szán jöve­de­lem­szer­zés cél­já­ból isme­ret­len for­rás­ból szer­zett kábí­tó­szert és azt érté­ke­sí­tet­te. Május hónap ele­jén a dél­utá­ni órák­ban sze­mély­gép­jár­mű­jé­vel 84 db pakett­re cso­ma­golt és eladás­ra szánt por­sze­rű anya­gú kábí­tó­szert szál­lí­tott. Egy kör­for­ga­lom­hoz érve ész­lel­te, hogy gép­jár­mű­el­len­őr­zés miatt rend­őri intéz­ke­dés tör­té­nik. Ezt el akar­ta kerül­ni, ezért lehú­zó­dott egy kanya­ro­dó sávba, meg­állt és az autó­ját hát­ra­hagy­va, a szán­tó­föl­dön futás­nak eredt Mező­kö­vesd irányába.

A vád­lot­tat a rend­őrök üldöz­ték, eköz­ben a ruhá­za­tá­ban lévő kábí­tó­sze­rek­ből három nagyobb mére­tű paket­tet eldobott.

A nyo­mo­zó ható­ság lefog­lal­ta az egy­sé­gek­re cso­ma­golt kábí­tó­sze­re­ket, ame­lyek összes­sé­gük­ben meg­ha­lad­ták a jelen­tős mennyi­ség alsó határát.

Az ügyész­ség a más ügy­ben fog­var­tar­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott a kábí­tó­sze­rek elkobzásával.