Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Szántóföldön fogták el a menekülő ittas vezetőt – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 25 éves érsek­vad­ker­ti férfi ellen, akit az elle­ne koráb­ban kisza­bott bün­te­tés sem tar­tott vissza az újabb szabályszegéstől.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a férfi 2023. már­ci­us 26-án, Teres­kén vezet­te autó­ját, ami­kor egy rend­őr­jár­őr ész­re­vet­te és követ­ni kezd­te őt, meg­kü­lön­böz­te­tő fény- és hang­jel­zést hasz­nál­va. A férfi nagy sebes­ség­gel Szá­tok irá­nyá­ba haj­tott, majd egy lakott terü­le­ten kívü­li útsza­ka­szon leál­lí­tot­ta az autót és futva mene­kült tovább, azon­ban a szán­tó­föl­dön elesett, így a rend­őrök­nek sike­rült elfog­ni­uk, vala­mint az ellen­ál­lá­sá­ra tekin­tet­tel meg­bi­lin­csel­ni­ük. Elfo­gá­sa után kide­rült, hogy szer­ve­ze­té­ben köze­pes fokú befo­lyá­solt­ság elő­idé­zé­sé­re alkal­mas alko­hol van.

A vád­lot­tat ez év ele­jén a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék lopás bűn­tet­te, jár­mű­ve­ze­tés az eltil­tás hatá­lya alatt, vala­mint ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt jog­erő­sen 1 év 8 hó bör­tön­re ítél­te, a jár­mű­ve­ze­tés­től pedig 5 évre eltiltotta.

A cse­lek­mé­nyét külö­nös vissza­eső­ként elkö­ve­tő férfi ellen jár­mű­ve­ze­tés az eltil­tás hatá­lya alatt bűn­tet­te, vala­mint ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat az ügyész­ség, a vád­irat­ban 1 év 10 hónap vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés, 2 év köz­ügyek­től eltil­tás és 10 év jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás a mér­té­kes indítvány.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság dönt.

A bün­te­tő­el­já­rás­ban kiszab­ha­tó szank­ci­ók­ról közérthetően:

https://ugyeszseg.hu/folyekonyan-jogaszul/