Főoldal » Hírek » Származásuk miatt támadt, de végül ő húzta a rövidebbet - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség bán­tal­ma­zás­sal elkö­ve­tett közös­ség tagja elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a negy­ve­nes éve­i­ben járó bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, aki ellen – hason­ló ven­dég­lá­tó­he­lyi vere­ke­dés miatt koráb­ban már – vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést szab­tak ki.

A férfi 2021 szep­tem­be­ré­ben egy nyár­bú­csúz­ta­tó ren­dez­vé­nyen vett részt egy Kapos­vár kör­nyé­ki falu­ban, ahol ittas álla­pot­ban, a szár­ma­zá­suk­ra tett meg­jegy­zé­sek­kel pro­vo­kált két fér­fit és a velük lévő kis­ko­rút, akik a vád­lott elől kitér­ve inkább kimen­tek az étte­rem tera­szá­ra. Az eset miatt azon­ban az étte­rem tulaj­do­no­sa a vád­lot­tat kiküld­te ren­dez­vény­ről, aki egy másik köze­li szó­ra­ko­zó­he­lyen foly­tat­ta az italozást.

Később azon­ban a vád­lott vissza­ment az étte­rem tera­szá­ra, ahol ismé­tel­ten össze­ta­lál­ko­zott a koráb­ban inzul­tált fia­ta­lok­kal, aki­ket – ismé­tel­ten a szár­ma­zá­suk miatt - ekkor már meg­ve­rés­sel és meg­ölés­sel fenye­ge­tett meg, majd a kiala­kult szó­vál­tás során felé­jük ütött, ille­tő­leg a kis­ko­rút az egyik ököl­csa­pás el is találta.

A jogos védel­mi hely­zet­ben lévő három férfi ezt nem hagy­ták annyi­ban, és közös erő­vel legyűr­ték az ittas vád­lot­tat, aki a föld­re esett. Azért, hogy a föld­re került, vérző sérü­lést szer­ző vád­lott­nak ne legyen komo­lyabb baja, két étte­rem­ben tar­tóz­ko­dó férfi a védel­mé­re kelt, azon­ban az ekko­ra már fel­in­dult álla­pot­ban lévő fia­ta­lok őket sem kímél­ték. Egyi­kü­ket meg­dob­ták egy sörös­üveg­gel, míg a mási­kat arcon ütötték.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a bün­te­tett vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás, míg a másik két bün­tet­len elő­éle­tű elkö­ve­tő­vel szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fény­ké­pet a nyo­mo­zó ható­ság a hely­szí­ni szem­le során készítette.