Főoldal » Hírek » Szatír ellen emeltek vádat Kalocsán

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2017 nyara és 2019 novem­be­re között egy Kalo­csa kör­nyé­ki köz­ség­ben több­ször sze­mé­rem­sér­tő módon muto­gat­ta magát.

A vád­irat sze­rint a férfi 2017 nyara és 2019 novem­be­re között rend­sze­re­sen tar­tóz­ko­dott a szü­le­i­től örö­költ lakó­ház­ban, egy Kalo­csa kör­nyé­ki köz­ség­ben. Ekkor heten­te több­ször a ház udva­rán vagy a kert­ben – miköz­ben a szom­széd­sá­gá­ban lakó vagy arra köz­le­ke­dő nőket nézte – elő­vet­te a nemi szer­vét és felé­jük for­dul­va önki­elé­gí­tést végzett.

2017 nya­rán olyan is elő­for­dult, hogy a vád­lott ittas álla­pot­ban mez­te­len­re vet­kő­zött, és egy arra kerék­pá­ro­zó nő előtt az utcán par­ko­ló autó­já­nak dőlve vég­zett önki­elé­gí­tést. Ezen kívül a vád­lott az egyik szom­széd­sá­gá­ban lakó és kerék­pár­ral köz­le­ke­dő nőt két­szer követ­te, miköz­ben egy kis­mo­to­ron ülve önki­elé­gí­tést végzett.

2017 és 2019 nya­rán a vád­lott a stran­don is sze­mé­rem­sér­tő módon visel­ke­dett, a fák közé bújva a stran­do­lók köze­lé­ben vég­zett önkielégítést.

A vád­lott sze­mé­rem­sér­tő cse­lek­mé­nye­it ész­le­lő nők meg­bot­rán­koz­tak a férfi visel­ke­dé­sén és félel­met is érez­tek vele szemben.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja, bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kalo­csai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.