Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Száz év börtön volt a haldokló nő jóslata- különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés és rablás bűntette miatt emelt vádat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 39 éves férfi ellen külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés és rab­lás bűn­tet­te miatt.

A vád sze­rint a bűn­cse­lek­mény sér­tett­je egy egye­dül élő ózdi lakos nő, aki sze­rel­mi viszonyt foly­ta­tott egy élet­tár­si kap­cso­lat­ban lévő fér­fi­val. 2019. novem­ber köze­pén ez a férfi a sér­tett­nél tar­tóz­ko­dott, élet­tár­sa viszont meg­sej­tet­te a kap­cso­la­tu­kat, azt ter­vez­te, hogy lelep­le­zi őket és hoz­zá­juk indult. Köz­ben a piac köze­lé­ben talál­ko­zott a haj­lék­ta­lan vád­lot­tal, akit korább­ról nem ismert, de rövid beszél­ge­tés után meg­kér­te, hogy men­jen vele. Ket­ten érkez­tek meg a sér­tett nő laká­sá­ra, ahol a meg­csalt asszony meg­ta­lál­ta élet­tár­sát, és a sér­tet­tel vitat­koz­ni kezdett.

Ezt köve­tő­en az asszony a vád­lot­tal együtt elhagy­ta a lakást, míg élet­tár­sa a sér­tett­nél maradt. A vád­lott haza kísér­te az asszonyt és nála éjsza­ká­zott, csak más­nap reg­gel ment el, ami­kor élet­tár­sa vissza­jött a sértettől.

A vád­lott ezután vissza­ment a sér­tett nő laká­sá­ra azzal a valót­lan ürüggyel, hogy ő barát­ja az elő­ző­leg ott éjsza­ká­zó fér­fi­nak, és ő küld­te őt az ott felej­tett tele­fon­já­ért. Ezért fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, adja át a tele­font, aki ezt nem tette meg, ekkor pofon ütöt­te, és elvet­te a sér­tett saját mobil­te­le­fon­ját, ami­ben benne volt a másik férfi SIM-kártyája. Elment a lakás­ból, és a tele­font 5 000 Ft-ért egy isme­ret­len­nek eladta.

A vád­lott a pénzt ital­ra köl­töt­te, majd más­nap ismét fel­ke­res­te a sér­tet­tet, aki, ami­kor ajtót nyi­tott neki, kér­dő­re vonta a tele­fon elvé­te­le miatt, a vád­lott azon­ban test­szer­te ököl­lel és tenyér­rel ütle­gel­ni kezd­te huza­mos időn keresz­tül. A sér­tett föld­re került, de a vád­lott ezután is több alka­lom­mal meg­rúg­ta. Ami­kor a már maga­te­he­tet­len, erő­sen vérző sér­tet­tet hát­ra­hagy­va távoz­ni készült a lakás­ból, a sér­tett utána szólt, „száz évet fogsz ülni!”.

A vád­lott más­nap Ózd­ról Mis­kolc­ra, onnan pedig Buda­pest­re uta­zott, mivel tar­tott attól, hogy cse­lek­mé­nye miatt keres­ni fog­ják. A követ­ke­ző napok­ban fogta el a rend­őr­ség egy éjje­li melegedőben.

A sér­tett a súlyos, több­szö­rös és kiter­jedt sérü­lé­sei követ­kez­té­ben a hely­szí­nen elha­lá­lo­zott az átla­gos­nál nagyobb mérvű testi és lelki szen­ve­dé­sek között.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő több­szö­rös vissza­eső minő­sült­sé­gű vád­lot­tal szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott vagyon­el­kob­zás elrendelésével.