Főoldal » Hírek » Százmilliós tételben csalt nem létező árukkal két férfi - fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség jelen­tős kárt okozó, bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat két Csongrád-Csanád megyei fér­fi­val szem­ben. Ők ismert cégek nevé­ben csal­tak ki jelen­tős össze­ge­ket más vál­lal­ko­zá­sok­tól, míg továb­bi 18 ember­nek a kicsalt pén­zek­kel össze­füg­gő pénz­mo­sás miatt kell bíró­ság elé állnia.

A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tak meg­ál­la­pod­tak abban, hogy külön­bö­ző, az inter­ne­ten fel­lel­he­tő cégek­től fog­nak pén­ze­ket kicsal­ni, akik­nek olyan ter­mé­ke­ket – így külö­nö­sen gáz­ola­jat és műsza­ki cik­ke­ket - fog­nak ked­ve­ző áron meg­vé­tel­re fel­aján­la­ni, melyek­kel a vád­lot­tak tény­le­ge­sen nem ren­del­kez­nek. A fér­fi­ak meg­ál­la­po­dá­sa sze­rint az írás­be­li aján­la­to­kat Magyar­or­szá­gon szé­les­kö­rű­en ismert cégek nevé­ben fog­ják meg­kül­de­ni, majd a sike­res téve­dés­be ejtést után kibo­csá­tott szám­lá­kon leutá­noz­zák ezen vál­la­la­tok arcu­la­ti ele­me­it, illet­ve inter­ne­tes meg­je­le­né­sét is.

A meg­té­vesz­tett cégek meg­ke­re­sé­sé­vel pár­hu­za­mo­san az elkö­ve­tők több állás­hir­de­tést is fel­ad­tak, majd a jelent­ke­zők­től a mun­ka­szer­ző­dés elő­ké­szí­té­sé­nek ürü­gyén meg­sze­rez­ték a bank­szám­la­szá­mu­kat, melye­ket a „kló­no­zott díj­be­ké­rő­kön” hasz­nál­tak fel azért, hogy a meg­té­vesz­tett cégek erre utal­ják át a pénzeket.

A fon­dor­la­tos elkö­ve­té­si módot a fér­fi­ak még azzal is szö­ve­vé­nye­seb­bé tet­ték, hogy a munka ígé­re­té­vel becsa­pott sze­mé­lye­ket rávet­ték arra, hogy „pró­ba­mun­ka­ként” a szám­lá­juk­ra érke­zett pén­ze­ket vegyék le és vigyék el egy - a vád­lot­tak lakó­he­lyé­hez köze­li – lakat­lan kül­te­rü­le­ti rész­re. A mun­ká­ra jelent­ke­zők­nek a pén­zek átuta­lá­sá­nak és átadá­sá­nak körül­mé­nye­i­ből már tud­ni­uk kel­lett volna, hogy bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó vagyon elide­ge­ní­té­sé­ben vesz­nek részt, cse­lek­mé­nyük nyo­mán ugyan­is a kicsalt pénz útja követ­he­tet­len­né vált. Köz­re­mű­kö­dé­sük miatt velük szem­ben gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett pénz­mo­sás vét­sé­ge miatt emelt vádat az ügyészség.

A bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ben veze­tő sze­re­pet ját­szó két férfi ezzel a mód­szer­rel össze­sen 67 vál­lal­ko­zást ejtett téve­dés­be, akik­nek össze­sen 76 mil­lió forint kárt okoz­tak. A leg­na­gyobb össze­gű, több mint 9 mil­li­ós kárt éppen egy Somogy megyei szék­he­lyű vál­lal­ko­zás szen­ved­te el. A vád­lot­tak­nak vol­tak siker­te­len csa­lá­si kísér­le­tei is, melyek­kel továb­bi 116 mil­lió forin­tot pró­bál­tak meg kicsal­ni az egyes cégektől.

A kiemel­ke­dő tár­gyi súlyú csa­lá­so­kat elkö­ve­tő fér­fi­ak a nyo­mo­zás jelen­tős részé­ben letar­tóz­ta­tás­ban vol­tak, egyi­kük azóta más ügy­ben kisza­bott jog­erős bör­tön­bün­te­té­sét tölti, míg társa bűn­ügyi fel­ügye­let alá került.

Az ügyész­ség a Nagy­atá­di Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a bűn­cse­lek­mény­ben veze­tő sze­re­pet ját­szó vád­lot­tak­kal szem­ben bör­tön­bün­te­tés, pénz­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, ille­tő­leg koráb­bi fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­té­se­ik elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt, míg a csa­lás­ból szár­ma­zó haszon rea­li­zá­lá­sá­ban köz­re­mű­kö­dő továb­bi 18 vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A fotó­kat Nagy­atá­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság készí­tet­te a fér­fi­ak által meg­szer­zett kész­pénz egy részé­nek felkutatásáról.