Főoldal » Archív » Százötvenhatmilliós vagyonelkobzás alkalmazása ügyészi fellebbezés alapján

Ered­mény­re veze­tett a Tatai Járá­si Ügyész­ség fel­leb­be­zé­se, amely­nek alap­ján eljár­va a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék egy­részt három év hat hónap bör­tön­bün­te­tés­re és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra súlyos­bí­tot­ta annak a fér­fi­nak a bün­te­té­sét, akit ezt meg­elő­ző­en az első­fo­kú bíró­ság 2 év bör­tön­bün­te­tés­re és 2 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélt kettő rend­be­li sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt, más­részt száz­öt­ven­hat­mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó vagyon­el­kob­zás­sal is súj­tot­ta.

A vád­lott 2010-ben azzal az aján­lat­tal keres­te meg az egyik sér­tet­tet, hogy az álta­la foly­ta­tott keres­ke­del­mi tevé­keny­sé­get pénz­ügyi­leg finan­szí­roz­za, melyért cse­ré­be a nye­re­ség felét ígér­te a sér­tett­nek. Az elkö­ve­tő 2012 nya­rá­ig rend­sze­re­sen elszá­molt a sér­tett által befek­te­tett pénz­zel, majd étolaj nagy tétel­ben tör­té­nő vásár­lá­sá­hoz kért pénzt a sér­tet­től, aki 2012 augusz­tu­sá­ban több rész­let­ben össze­sen 80 mil­lió forin­tot adott át. Nem sok­kal ezután a vád­lott hús­ke­res­ke­de­lem­hez továb­bi pénzt kért a sér­tet­től, aki 2012 szep­tem­be­ré­től októ­ber végé­ig ter­je­dő idő­szak­ban több rész­let­ben, össze­sen 67.000 euró, azaz 18.555.650 forint össze­get adott át a fér­fi­nak.

Az elkö­ve­tő 2012 októ­be­ré­ben egy másik sér­tet­tet is meg­ke­re­sett, és tájé­koz­tat­ta őt arról, hogy az Euró­pai Unión belül keres­ke­del­mi ügy­le­te­ket bonyo­lít, mely­ből elté­rő mér­té­kű, de álta­lá­ban a haszon­ból befek­te­tett össze­gek után szá­mí­tott ügy­le­ten­ként 8-20 %-os mér­té­kű tisz­ta pro­fi­tot tud rea­li­zál­ni az ügy­le­té­be pénz­ügyi­leg befek­te­tők­nek. A sér­tett a férfi kéré­sé­re 2012 októ­be­ré­ben egy tatai csa­lá­di ház­ban két rész­let­ben, össze­sen 30.000 euró, azaz 8.308.500 forint össze­get adott át a vád­lott­nak, abból a cél­ból, hogy azt vád­lott hús nagy tétel­ben tör­té­nő vásár­lá­sá­hoz fel­hasz­nál­ja, és ezen ügy­le­tek hasz­ná­ból sér­tett is része­sül­jön.

A vád­lott azon­ban a befek­te­tés cél­já­ból a két sér­tet­től kért össze­get saját cél­ja­i­ra for­dí­tot­ta, abból adós­sá­ga­it tör­lesz­tet­te, illet­ve azt saját és csa­lád­ja meg­él­he­té­sé­re for­dí­tot­ta.

Az első­fo­kú bíró­ság a vád­lot­tat 2 év bör­tön­bün­te­tés­re és 2 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Az íté­let­tel szem­ben az ügyész fel­leb­be­zést jelen­tett be a vád­lott ter­hé­re súlyo­sí­tá­sért, hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés és hosszabb tar­ta­mú köz­ügyek­től eltil­tás, vala­mint vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sa érde­ké­ben.

A Tata­bá­nyai Tör­vény­szék az ügyé­szi fel­leb­be­zés­ről meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az meg­ala­po­zott, ezért  az első­fo­kú íté­le­tet meg­vál­toz­tat­ta, a vád­lot­tat 3 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, vala­mint 156.249.119,- Ft vagyon­el­kob­zás­ra ítél­te.