Főoldal » Hírek » Szék, pohár és csont is tört a kávézóban - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság és súlyos testi sér­tés miatt vádat emelt hat fér­fi­val szem­ben, akik két szem­ben­ál­ló tár­sa­ság tag­ja­i­ként egy kávé­zó­ban egy­más­nak estek.

A vád­irat sze­rint 2022. ápri­lis 1-jén este három kis­kun­maj­sai férfi a helyi kávé­zó bár­pult­já­nál ita­lo­zott, ami­kor egy másik három­fős tár­sa­ság meg­je­lent. Az utóbb érke­ző fér­fi­ak arro­gán­san, indu­la­to­san visel­ked­tek, miu­tán a pul­tos meg­ta­gad­ta a kiszol­gá­lá­su­kat, mert másutt vásá­rolt ital­lal a kezük­ben érkez­tek. Ezt kifo­gá­sol­va a pult­nál ita­lo­zó tár­sa­ság egyik tagja rend­re uta­sí­tot­ta őket, ami miatt szó­vál­tás ala­kult ki a két tár­sa­ság között. Ket­ten közü­lük várat­la­nul egy­más­nak ugrot­tak, dula­kod­ni kezd­tek, majd a vere­ke­dés­be mind­két fél olda­lán bekap­cso­lód­tak a két tár­sa­ság továb­bi tag­jai. Ütötték-rúgták egy­mást és a föl­dön bir­kóz­tak. Egyi­kük az asz­tal­ról fel­ka­pott egy üveg­po­ha­rat és előbb azzal, majd egy üveg­gel az ellen­fe­lét több­ször tar­kón ütötte.

A rend­bon­tás során a vád­lot­tak a ven­dég­tér­ben asz­ta­lo­kat, szé­ke­ket dön­töt­tek fel, poha­ra­kat tör­tek össze. A jelen­lé­vő ven­dé­gek igye­kez­tek szét­vá­lasz­ta­ni és kite­rel­ni őket az utcá­ra, azon­ban ott is foly­ta­tó­dott a vere­ke­dés. A hely­szín­re érke­ző rend­őrök jelen­lé­té­ben a vád­lot­tak újra és újra egy­más­nak estek, csak nagy nehe­zen sike­rült szét­vá­lasz­ta­ni és lecsil­la­pí­ta­ni őket. A bán­tal­ma­zás során egyi­kük­nek az orr­csont­ja is eltört, míg a töb­bi­ek nyolc napon belül gyó­gyu­ló repesztett-zúzódásos sérü­lé­se­ket szenvedtek.

Az erő­sen ittas fér­fi­ak nyil­vá­nos helyen tanú­sí­tott erő­sza­kos maga­tar­tá­sa a jelen­lé­vők­ben ria­dal­mat, meg­bot­rán­ko­zást keltett.

Az ügyész­ség mind a hat fér­fit cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel, az orr­csont­tö­rést szen­ve­dett férfi három táma­dó­ját emel­lett súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel is vádol­ja. Ügyük­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dön­tést hozni.