Főoldal » Hírek » Pest Vármegyei Főügyészség » Szekercével ment rabolni, letartóztatását indítványozták - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­ör­si Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki sze­ker­cé­vel fel­fegy­ver­kez­ve hatolt be egy házba és azzal vag­dal­koz­va zsák­má­nyolt pár tíz­ezer forin­tot az ott lakóktól.

 A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2020. augusz­tus 21-én, fényes nap­pal eleve azért mászott be a kivá­lasz­tott csa­lá­di ház udva­rá­ba, hogy onnan pénzt hoz­zon el.

Miu­tán beha­tolt a házba, az ott tar­tóz­ko­dó két sér­tet­től pénzt köve­telt és felé­jük szá­mos ütést is mért a magá­val vitt sze­ker­cé­vel, ame­lyek közül több el is érte őket. Emel­lett az elkö­ve­tő ütöt­te és rug­dos­ta is az egyik sér­tet­tet, aki elve­szí­tet­te esz­mé­le­tét a bán­tal­ma­zás miatt.

A férfi a két sér­tet­től össze­sen har­minc­négy­ezer forin­tot tudott elven­ni, ami­vel elmenekült.

A buda­ör­si rend­őrök az elkö­ve­tőt rövid időn belül elfog­ták és két rend­be­li, minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te miatt hall­gat­ták ki gyanúsítottként.

A Buda­ör­si Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét eljá­rá­si jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa illet­ve a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek elke­rü­lé­se érdekében.