Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Széles volt a kínálata a kaposvári drogterjesztőnek – fotókkal – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Vár­me­gyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat egy somo­gyi fér­fi­val szem­ben, aki nagy tétel­ben fog­lal­ko­zott az ille­gá­lis sze­rek eladásával.

A vád sze­rint a vád­lott 2022 évben már rend­sze­re­sen szer­zett be kábí­tó­sze­re­ket, hogy egyre bővü­lő vevői körét ki tudja szol­gál­ni, akik között tizen­nyolc év alat­ti sze­mély is volt. A vásár­lók több­nyi­re tele­fo­non tar­tot­ták a kap­cso­la­tot a ter­helt­tel, amely során a dro­gok­ra külön­bö­ző kód­ne­ve­ket hasz­nál­tak, pél­dá­ul zsák, illa­to­sí­tó, szo­tyi, kok­tél. A leg­ke­re­set­tebb ter­mék az MDMA tar­tal­mú exta­sy tab­let­ta és a mari­hu­á­na volt.

A férfi a kábí­tó­sze­re­ket a lakó­he­lyén, egy bérelt garázs­ban, vala­mint a gép­ko­csi­já­ban tar­tot­ta, így az össze­han­golt rend­őri intéz­ke­dés­kor több száz tab­let­tát és fél kilót meg­ha­la­dó töme­gű kan­na­bisz őrle­ményt fog­lal­tak le tőle. 

Az főügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­re benyúj­tott vád­ira­tá­ban fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a keres­ke­dő­vel szemben.

A képe­ken a lefog­lalt kábí­tó­szer tar­tal­mú tab­let­ták egy része látható.