Főoldal » Archív » Szemceruzával bekent arccal raboltak ki egy mobilpostát

 Az egyik gya­nú­sí­tott a gép­ko­csi moz­gá­sá­nak figye­lé­sé­vel segí­tet­te tár­sát, köz­ben a másik férfi arcát és keze­it szem­ce­ru­zá­val beken­te, kapuc­nis puló­vert húzott, és egy 30 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést vett magá­hoz, majd a mobil pos­tai szol­gál­ta­tást nyúj­tó gép­jár­mű­vet Kar­akó köz­ség­ben lein­tet­te. Az autó lehú­zott abla­kán benyúl­va kést nyo­mott az alkal­ma­zott nya­ká­hoz és pénzt köve­telt tőle 2014. már­ci­us 10-én.  A sér­tett a fenye­ge­tés hatá­sá­ra átad­ta a pénz­tár­cá­ját a benne lévő 206.010 forint­tal. A Vas Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság ren­del­je el a két férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát.

A Vas Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -mobil posta