Főoldal » Hírek » Személyautóval szállított tizenegy migránst a letartóztatott férfi- Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja letar­tóz­ta­tá­sát ren­del­te el annak a 23 éves mol­dáv állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­nak, aki 2021. decem­ber 17-én tizen­egy mig­ránst akart ille­gá­li­san Auszt­ri­á­ba juttatni. 

A több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott férfi éjjel három óra­kor a déli határ­sza­kasz köze­lé­ben, egy előre meg­ha­tá­ro­zott talál­ko­zá­si pon­ton vette fel kombi típu­sú sze­mély­gép­ko­csi­já­ba azt a tizen­egy, magát szír állam­pol­gár­nak valló sze­mélyt, akik elő­ző­leg ember­csem­pé­szek segít­sé­gé­vel jutot­tak Magyar­or­szág területére.

A gya­nú­sí­tott a gép­ko­csi lám­pá­i­nak fel­vil­lan­tá­sá­val adott jelet, mire az egyik ember­csem­pész fel­szó­lí­tot­ta a mig­rán­so­kat, hogy száll­ja­nak be a jár­mű­be, amely Auszt­ri­á­ba viszi őket. Ezt köve­tő­en az ille­gá­lis határ­át­lé­pők egyi­ke a sofőr mellé ült, míg hatan a gép­ko­csi hátsó ülé­sé­re, négyen pedig a cso­mag­tar­tó­ba száll­tak be.

Az elkö­ve­tő nyu­ga­ti irány­ba tart­va, reg­gel hét óra körül a Pápa köze­lé­ben lévő Adás­z­te­ve­len haj­tott keresz­tül, ami­kor a gép­ko­csi – fel­te­he­tő­leg műsza­ki hiba miatt – meg­állt. A mig­rán­sok ezt köve­tő­en gya­log akar­tak tovább­men­ni, aki­ket azon­ban a kiér­ke­ző rend­őrök a sofőr­rel együtt elfogtak.

A nyo­mo­zá­si bíró az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elren­del­te, a vég­zés végleges.