Főoldal » Archív » Személyszállító vonatnak ütközött a figyelmetlen sofőr

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat egy 57 éves buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki Gal­ga­g­után a fény­so­rom­pó vil­lo­gó piros jel­zé­sét figyel­men kívül hagy­va a vonat­sí­nek­re haj­tott, és ott egy vonat­tal ütközött.

A vád­lott 2018. júli­us 29-én 18 óra 40 perc­kor kifo­gás­ta­lan látá­si viszo­nyok mel­lett vezet­te kis­te­her­gép­ko­csi­ját Gal­ga­gu­ta lakott terü­le­tén Nóg­rád­sáp irányába.

Egy vas­úti átjá­ró­hoz érve figyel­men kívül hagy­ta a fény­so­rom­pó vil­lo­gó piros jel­zé­sét, és féke­zés nél­kül behaj­tott az átjá­ró­ba, ahol jár­mű­ve első részé­vel az Acsa irá­nyá­ba köz­le­ke­dő sze­mély­vo­nat motor­ko­csi­já­nak ütkö­zött. A teher­au­tó az ütkö­zés követ­kez­té­ben az óra­mu­ta­tó járá­sá­val ellen­té­tes irány­ban meg­per­dül­ve a vas­úti szel­vény bal olda­lán, míg a mint­egy 40 km/h sebes­ség­ről gyors­fé­ke­ző vonat az átjá­ró után 40 méter­re állt meg.

A sze­mély­vo­na­ton a moz­dony­ve­ze­tőn és a veze­tő jegy­vizs­gá­lón kívül 15-20 utas tar­tóz­ko­dott. A bal­eset­ben senki nem sérült meg, azon­ban a jár­mű­vek megrongálódtak.

A bal­eset oka az volt, hogy gép­jár­mű­ve­ze­tő a fény­so­rom­pó vil­lo­gó piros jel­zé­se elle­né­re nem biz­to­sí­tott elsőbb­sé­get a vas­úti útát­já­ró­ban köz­le­ke­dő vonat­nak, ezzel a sze­mély­vo­na­ton uta­zók testi épsé­gét, azaz a vas­úti köz­le­ke­dés biz­ton­sá­gát veszélyeztette.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indítványozott.