Főoldal » Archív » Szemes takarmány trükkös számlázásával csaltak adót

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt egy barom­fi tenyész­tés­sel fog­lal­ko­zó fér­fi­vel és három tár­sá­val szem­ben, akik az Áfa fize­tés elke­rü­lé­se érde­ké­ben sze­mes takar­mány helyett gabo­na­da­rát szám­láz­tak ki.

A barom­fi­te­nyész­tés­sel fog­lal­ko­zó Bács-Kiskun megyei cég tevé­keny­sé­gét irá­nyí­tó I. rendű vád­lott 2013-ban nettó 501 mil­lió Ft érték­ben szer­zett be külön­fé­le gabo­na­ter­mé­nye­ket két pir­tói szék­he­lyű vál­lal­ko­zás­tól. A gabo­na­ke­res­ke­de­lem­ben ügy­nök­ként köz­ve­tí­tett a II. rendű vád­lott. A III. és IV. rendű vád­lot­tak gabo­nát érté­ke­sí­tő cégei össze­sen 10.299 tonna sze­mes ter­ményt fuva­roz­tat­tak a vevő üze­mé­be. A gaz­da­sá­gi ügy­le­tek­ről 172 darab szám­la készült, ame­lye­ken azon­ban nem sze­mes ter­mény, hanem valót­la­nul dara adás­vé­te­lét tün­tet­ték fel, az I. r. és II. r. vád­lot­tak meg­ál­la­po­dá­sá­nak megfelelően.

A gabo­na­da­ra érté­ke­sí­té­se az álta­lá­nos for­gal­mi adó­ról szóló tör­vény elő­írá­sai alap­ján az egye­nes adó­zás, míg a sze­mes takar­mány érté­ke­sí­té­se for­dí­tott adó­zás alá esik. A tény­le­ge­sen beszer­zett sze­mes gabo­na után tehát az I. rendű vád­lott cégé­nek nem volt adó­le­vo­ná­si joga, a for­dí­tott adó­zás sza­bá­lyai alap­ján Áfa fize­té­si köte­le­zett­ség ter­hel­te, e cég­nek kel­lett volna az Áfát a költ­ség­ve­tés felé meg­fi­zet­nie. A gabo­nát meg­vá­sár­ló cég azon­ban a valót­lan tar­tal­mú szám­lák segít­sé­gé­vel a havon­ta benyúj­tott Áfa beval­lá­sa­i­ban jogo­su­lat­la­nul élt adó­le­vo­ná­si jogával.

A sze­mes takar­mányt eladó cégek ügy­ve­ze­tői és a gabo­na­ke­res­ke­de­lem­ben ügy­nök­ként köz­re­mű­kö­dő vád­lott tár­sak valót­lan tar­tal­mú szám­lák, bizony­la­tok kiál­lí­tá­sá­val segí­tet­ték az adó­el­ke­rü­lést. A vád­lot­tak rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve az adó­ha­tó­sá­got meg­té­vesz­tet­ték és össze­sen 135.387.149,- Ft vagyo­ni hát­rányt okoz­tak az álla­mi költségvetésnek.

A barom­fi­te­nyész­tő cég bün­tet­len elő­éle­tű kép­vi­se­lő­je az adó­kü­lön­bö­ze­tet, a kisza­bott adó­bír­sá­got, kése­del­mi pót­lé­kot és mulasz­tá­si bír­sá­got meg­fi­zet­te, ezért a főügyész­ség vele szem­ben indít­ványt tett a bün­te­tés kor­lát­lan eny­hí­té­sé­re. Tár­sa­i­val szem­ben a főügyész­ség vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A 2018. júli­us 1. nap­ján hatály­ba lépett bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény alap­ján arra az eset­re, ha a vád­lot­tak az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rik, a főügyész­ség meg­ha­tá­ro­zott mér­té­kű fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. Mind a négy vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.