Főoldal » Archív » Szemetes kukában szállították el a lopott holmikat

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség lopás miatt emelt vádat egy 28 éves fér­fi­val és egy 22 éves nővel szem­ben, akik egy vegyes­bolt rak­tá­rá­ból vit­tek el válo­ga­tás nél­kül külön­fé­le áru­cik­ke­ket, ame­lyek nagy részét az egyik szom­szé­dos ingat­lan­ról ello­pott sze­me­tes kuká­ban szál­lí­tot­ták el a helyszínről.

A vád­lot­tak 2017. decem­ber 29-én dél­után cél­ta­la­nul sétál­tak lakó­he­lyü­kön, ami­kor elha­tá­roz­ták, hogy úgy sze­rez­nek pénzt a közel­gő szil­vesz­ter­re, hogy a vegyes­bolt rak­tá­rá­ból fog­nak érté­ke­ket eltu­laj­do­ní­ta­ni. Bemen­tek az akkor is nyit­va tartó bolt hátsó udva­rá­ra, ahol a rak­tár­ként hasz­nált garázs­ban külön­fé­le tár­gya­kat – töb­bek között két gáz­pa­lac­kot, cipőt, mécsest, lánc­fű­részt és 1400 darab eldob­ha­tó műanyag poha­rat – gyűj­töt­tek össze és azo­kat több for­du­ló­val az utcá­ra vitték.

A gáz­pa­lac­kok elvi­te­lé­vel egy arra járó isme­rő­sü­ket bíz­ták meg, míg a lánc­fű­rész és a többi, kisebb mére­tű dolog elszál­lí­tá­sá­nak meg­könnyí­té­se érde­ké­ben a köze­li szom­széd udva­rá­ról egy nagy mére­tű kukát lop­tak el, azt meg­pa­kol­ták, és maguk után húzva távoztak.

A vegyes­bolt tulaj­do­no­sa rövid­del a lopás elkö­ve­té­se után ész­lel­te azt, és hívta a rend­őrö­ket, míg fia az elkö­ve­tők után indult, aki­ket hama­ro­san utol is ért, és tőlük a lopott dol­go­kat vissza­vet­te. A két gáz­pa­lac­kot pedig az egyik vád­lott házá­ban fog­lal­ta le a rend­őr­ség, így az oko­zott kár megtérült.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő, több­szö­rös vissza­eső fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés, míg a nővel szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vádiratában.