Főoldal » Archív » Szemeteszacskóval fojtotta meg, majd sósavval öntötte le az élettársát

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy nő ellen, aki 2019 júli­u­sá­ban sze­me­teszacs­kó­val meg­foj­tot­ta, majd sav­val leön­töt­te az élet­tár­sát azért, hogy ne kell­jen kiköl­töz­nie a sér­tett által bérelt házból.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és a sér­tett az inter­ne­ten ismer­ked­tek meg, 2019. ápri­lis ele­jén egy Baja köze­li tele­pü­lé­sen lévő házba köl­töz­tek, amit a sér­tett bérelt. Május­ban a vád­lott is beje­lent­kez­he­tett az ingat­lan­ba. A nőnek nem volt mun­ká­ja, a sér­tett köz­mun­kás­ként dol­go­zott, és alkal­mi mun­ká­kat is vál­lalt, így a férfi kere­se­té­ből éltek. A nő a házi­mun­ká­kat sem végez­te el, azt akar­ta, hogy a férfi továb­bi alkal­mi mun­ká­kat vállaljon.

Emi­att sokat vesze­ked­tek, majd egy idő után a férfi több­ször fel­szó­lí­tot­ta a nőt, hogy köl­töz­zön el. A vád­lott azon­ban nem volt haj­lan­dó köl­töz­ni, hanem több­ször a fér­fit pró­bál­ta kiköltöztetni.

2019. júli­us 7-én, este, a vád­lott és a sér­tett ismét össze­vi­tat­koz­tak, a sér­tett adott egy pofont az ágy­ban ülő vád­lott­nak, mire a nő a járó­bot­ját meg­ra­gad­va a sér­tett nya­ká­ra ütött. A férfi ide­ges­sé­gé­ben kiment a lakás­ból, majd a fájó tor­ká­ra bevett egyet a vád­lott gyógy­sze­rei közül. Ezután kiment a lakás­ból, és a nyug­ta­tó­tól a tera­szon esz­mé­let­len álla­pot­ban hasra vágódott.

A vád­lott kiment a lakás­ból, majd ami­kor meg­lát­ta az esz­mé­let­len sér­tet­tet, vissza­ment a lakás­ba, de nem hívott segít­sé­get. Kis idő múlva a nő vissza­ment a terasz­ra, és a még min­dig esz­mé­let­len férfi fejé­re egy nej­lon sze­me­tes zacs­kót húzott, azt a nya­kán szo­ro­san meg­kö­töt­te. Ezután a sér­tett lábá­ra egy köte­let kötött, majd az ingat­lan vete­mé­nye­sé­nél lévő gödör­be húzta a sér­tett tes­tét, sósav­val és hipó­val öntöt­te le, és betemette.

Ami­kor két nap múlva a mun­ka­tár­sak és az isme­rő­sök érdek­lőd­ni kezd­tek a sér­tett után, a vád­lott azt állí­tot­ta, hogy a férfi kül­föld­re ment dol­goz­ni. Ennek iga­zo­lá­sá­ra a nő a sér­tett tele­fon­já­ról sms-eket kül­dött a saját tele­fon­já­ra, illet­ve az érdek­lő­dők­nek is. Néhány nap múlva a vád­lott a sér­tett tes­tét az udvar végé­ben lévő sze­me­tes­gö­dör­höz húzta, itt is leön­töt­te még sósav­val és hipó­val, majd elhan­tol­ta. A sér­tett tete­mét a rend­őrök 2020. júli­us 24-én talál­ták meg, majd a nőt őri­zet­be vették.

A bevett gyógy­szer miatt véde­ke­zés­re kép­te­len álla­pot­ba került férfi halá­lát ful­la­dás okoz­ta, amit a vád­lott idé­zett elő a férfi halá­lát kíván­va. A vád­lott az ölést aljas indok­ból követ­te el, azért, hogy a sér­tett által bérelt és fize­tett ház­ból ne kell­jen kiköltöznie.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő, bün­tet­len elő­éle­tű nőt a főügyész­ség aljas indok­ból, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja és vég­re­haj­tan­dó fegy­ház, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.