Főoldal » Hírek » Szépségversenyeinek részvevőivel tartatta ki magát – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt és fegy­ház­bün­te­tést kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 8 éven keresz­tül köz­ve­tí­tett nőket sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­sok nyújtására.

A vád­irat lényeg sze­rint a férfi hosszú idő óta női szép­ség­ver­se­nyek szer­ve­zé­sé­vel fog­lal­ko­zott, ille­tő­leg modell­ügy­nök­sé­get veze­tett. Mun­ká­ja során szá­mos nővel került kap­cso­lat­ba, akik közül töb­ben haj­lan­dó­ak vol­tak pén­zért sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást nyúj­ta­ni. A fér­fi­nak több isme­rő­se volt, köz­tük kife­je­zet­ten jómó­dú, sok eset­ben nem magyar állam­pol­gár­sá­gú vagy nem Magyar­or­szá­gon élő fér­fi­ak, akik sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást nyúj­tó nőket keres­tek.  A vád­lott – saját rend­sze­res anya­gi haszon­szer­zé­se cél­já­ból – sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás érde­ké­ben kiköz­ve­tí­tet­te az álta­la elsőd­le­ge­sen a szép­ség­ver­seny szer­ve­zé­se, illet­ve a modell­ügy­nök­sé­ge működ­te­té­se során meg­is­mert nőket.

Mivel ez a tevé­keny­ség egy idő után szé­le­sebb kör­ben ismert­té vált, mind a meg­ren­de­lői, mind pedig a sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást nyúj­tó olda­lon, ezért több eset­ben maguk a nők keres­ték meg a fér­fit a köz­ve­tí­tés igény­be véte­le érde­ké­ben. A férfi 2015. és 2023. között leg­alább 29 kiköz­ve­tí­tés­ben vett részt. A vád­lott egyez­tet­te a talál­ko­zá­sok rész­le­te­it, a pros­ti­tú­ci­ós keres­mény egy részé­re igényt tar­tott, vagy saját maga szá­má­ra kért ingye­nes sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást. Emel­lett a férfi egy, a szép­ség­ver­se­nye­in részt vevő, befo­lyá­sa alatt álló, még kis­ko­rú lányt is kiköz­ve­tí­tett, illet­ve vele is sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett, és róla por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket készített.

A vád­nak része még az is, hogy a férfi az egyik nőt arra hívta fel, hogy valót­la­nul állít­sa azt, hogy nem sze­xu­á­lis cse­lek­mény vég­zé­sé­re, hanem hos­tess mun­ká­ra köz­ve­tí­tet­te ki, ennek iga­zo­lá­sá­ra pedig mutas­sa be az eljá­ró ható­ság­nak az álta­luk kötött szer­ző­dést. A nő tanú­ként végül azon­ban nem tett hamis vallomást.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az elkö­ve­tőt össze­sen 36 rend­be­li bűn­cse­lek­ménnyel, köz­tük minő­sí­tett eseti ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­té­vel, üzlet­sze­rű­en kerí­tés­sel, kitar­tott­ság­gal, gyer­mek­por­nog­rá­fi­á­val, vala­mint bün­te­tő­ügy­ben elkö­ve­tett hamis tanú­zás­ra fel­hí­vás bűn­tet­té­vel vádol­ja a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re benyúj­tott vád­ira­tá­ban. A főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fegyház- és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint a kis­ko­rú­a­kat érin­tő fog­lal­ko­zá­sok­tól való vég­le­ges eltil­tást indítványozta.

 A vád sze­rin­ti bűn­cse­lek­mé­nyek miatt - a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok alap­ján - akár 22 és fél év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó lehet.