Főoldal » Hírek » Szerb embercsempész letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a héten kilenc kül­föl­dit csem­pé­szett járművében.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a hétfő dél­utá­ni órák­ban Bács-Kiskun megye terü­le­tén, egy mel­lék­úton egy szlo­vák fel­ség­jel­zé­sű kis­te­her­gép­ko­csit veze­tő gya­nú­sí­tot­tat a rend­őr­ség ellen­őriz­ni akar­ta. A férfi ész­lel­te a rend­őri jel­zést, azon­ban meg­ál­lás nél­kül tovább­haj­tott. Csongrád-Csanád megyé­be érve az álta­la szál­lí­tott, és koráb­ban a szerb-magyar állam­ha­tárt meg nem enge­dett módon átlé­pő uta­sa­it kiszál­lí­tot­ta, majd a jár­mű­vet hát­ra­hagy­va ő is elmenekült.

A rend­őr­ség mun­ka­tár­sai hama­ro­san 1 fő afgán, vala­mint 8 fő bang­la­de­si állam­pol­gárt fedez­tek fel a hely­szín köze­lé­ben, egy erdő­ben, akik sem sze­mély­azo­nos­sá­gu­kat, sem Magyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét nem tud­ták iga­zol­ni. A gya­nú­sí­tot­tat végül más­nap, a reg­ge­li órák­ban, Kele­bia hatá­rá­ban gya­lo­go­san fog­ták el.

Az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szökés-elrejtőzés vala­mint a bün­te­tő­el­já­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon, tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz útján tar­tan­dó ülé­sen fog dönteni.