Főoldal » Hírek » Szerb embercsempész letartóztatását indítványozta az ügyészség- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Makói Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a szerb fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, akit lakos­sá­gi beje­len­tés alap­ján tar­tóz­tat­tak fel és vet­tek őri­zet­be a rendőrök.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott ezi­dá­ig isme­ret­len meg­bí­zó­val kötött meg­ál­la­po­dás alap­ján uta­zott Magyar­or­szág­ra az álta­la veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­val. Az irány­mu­ta­tá­so­kat és a tele­fon­já­ra kül­dött GPS koor­di­ná­tá­kat követ­ve a férfi Klá­ra­fal­va kül­te­rü­le­té­re haj­tott, ahol szom­bat dél­után 3 óra körül fel­vett a gép­ko­csi­já­ba az út mel­lett vára­ko­zó 4, magát szír nem­ze­ti­sé­gű­nek valló sze­mélyt. Az ille­gá­lis határ­át­lé­pők autó­ba tör­té­nő beszál­lá­sát látta egy arra köz­le­ke­dő autós, aki azon­nal jelez­te ezt a Készen­lé­ti Rend­őr­ség közel­ben hely­szí­ni ellen­őr­zést végző jár­őre­i­nek. A jel­zés arra is kitért, hogy a gya­nús gép­ko­csi az M43-s autó­pá­lya fel­haj­tó­ja felé tart. A jár­őrök a beje­len­tést köve­tő­en rövid­del, még Makó bel­te­rü­le­tén ellen­őriz­ték a gya­nú­sí­tott által veze­tett gép­ko­csit, a fér­fit elő­ál­lí­tot­ták, majd őri­zet­be vették.

A gya­nú­sí­tott uta­sai az ország terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és ott tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem ren­del­kez­tek és őket rövid­del azt meg­elő­ző­en jut­tat­ták a román-magyar zöld­ha­tá­ron keresz­tül Magyar­or­szág terü­le­té­re embercsempészek.

Az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon, tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­zel meg­tar­tott ülé­sén fog dönteni.