Főoldal » Hírek » Tolna Vármegyei Főügyészség » Szerb embercsempész letartóztatását indítványozta eredményesen az ügyészség-kilenc szír migránst szállított az autópályán Ausztria felé- a Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség egy 40 éves, szerb állam­pol­gár­sá­gú férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság­hoz. A gya­nú­sí­tott 2020. novem­ber 5-én dél­után egy magyar rend­szá­mú, bérelt kombi autó­val kilenc, magát szír szár­ma­zá­sú­nak valló sze­mélyt szál­lí­tott az M9-es autó­pá­lyán, aki­ket Baja köze­lé­ben, GPS-koordináták alap­ján vett fel az autóba.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az uta­sok Magyar­or­szá­gon ille­gá­li­san tar­tóz­kod­tak, ahová Szí­ri­á­ból indul­va ember­csem­pé­szek segít­sé­gé­vel jutot­tak el. Szer­bi­á­ból, a Zom­bor­ban lévő tábor­ból gya­lo­go­san, a zöld­ha­tá­ron keresz­tül lép­tek be Magyar­or­szág terü­le­té­re, majd Auszt­ri­á­ba akar­tak tovább­utaz­ni. Baja mel­lett kel­lett vára­koz­ni­uk, ahol a gya­nú­sí­tott fel­vet­te őket a gép­ko­csi­ba. A Tolna megyei rend­őrök az M9-es autó­pá­lya 14 + 550 km-szelvényénél iga­zol­tat­ták őket. A sofőrt őri­zet­be vet­ték, a mig­rán­so­kat pedig kihall­ga­tá­su­kat köve­tő­en ide­gen­ren­dé­sze­ti eljá­rás kere­té­ben a szerb-magyar határ­hoz szál­lí­tot­ták, ahol elhagy­ták az ország területét.

A gép­ko­csi veze­tő­jét a nyo­mo­zó ható­ság állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként, amely bűn­cse­lek­mény tár­gyi súlya kiemel­ke­dő, két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

A járá­si ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a gya­nú­sí­tott ese­té­ben a letar­tóz­ta­tás álta­lá­nos fel­té­te­lei mel­lett annak külö­nös okai is fenn­áll­nak, így első­sor­ban a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszélye.

A Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a járá­si ügyész­ség indít­vá­nyát elfo­gad­va 2020. novem­ber 7-én egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letartóztatását.

http://www.police.hu/sites/default/files/inline-images/11.05.%20migr%C3%A1nsok.jpg