Főoldal » Hírek » Szerb embercsempészeket állított az ügyészség bíróság elé - rendőrségi fotókkal - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kősze­gi Járá­si Ügyész­ség ma állí­tot­ta bíró­ság elé azo­kat a letar­tóz­ta­tás­ban lévő szerb állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­a­kat, aki­ket a rend­őr­jár­őrök Vas megyé­ben, Ólmod köz­ség­ben, 2021. novem­ber 1. nap­ján értek tet­ten, miköz­ben 15 kül­föl­dit akar­tak a magyar-osztrák határ­hoz szállítani.

A vád sze­rint az egyik szerb állam­pol­gár­sá­gú vád­lott a szerb-magyar határ köze­lé­ben fel­vett 9 szír és 6 egyip­to­mi állam­pol­gárt – akik az állam­ha­tárt koráb­ban meg nem enge­dett módon, a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel lép­ték át Szer­bia felől, és Magyar­or­szá­gon jog­sze­rű tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel nem ren­del­kez­tek – azért, hogy az osztrák-magyar határ­hoz szál­lít­sa őket. A másik szerb állam­pol­gár­sá­gú férfi az elő­ze­tes fel­adat­meg­osz­tás alap­ján elő­fu­tó­ként haladt a mig­rán­so­kat szál­lí­tó autó előtt, hogy tele­fo­non figyel­mez­tet­ni tudja bűn­tár­sát az eset­le­ges ható­sá­gi ellenőrzésre.

A vád­lot­tak e maga­tar­tá­suk­kal – szál­lí­tott sze­mé­lyen­ként 300 euró remé­nyé­ben – segít­sé­get nyúj­tot­tak a mig­rán­sok­nak, hogy Ólmod kör­nyé­kén az osztrák-magyar állam­ha­tárt a későb­bi­ek során til­tott módon, a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel átléphessék.

Az ember­csem­pé­sze­ket 2021. novem­ber 1. nap­ján, Ólmod bel­te­rü­le­tén rend­őr­jár­őrök köz­úti ellen­őr­zés alá von­ták, őket elfog­ták és előállították.

A Kősze­gi Járás­bí­ró­ság – az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en – vagyo­ni haszon­szer­zés végett több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­ta­kat, mind­ket­tő­jü­ket 2 év 8 hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, és őket 5 év 4 hónap­ra kiuta­sí­tot­ta az ország területéről.

Az íté­let nem jogerős.

Az elfo­gás­ról készült fény­ké­pek a http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/ket-szerb-embercsempesz-rendorkezen web­ol­da­lon érhe­tők el.