Főoldal » Hírek » Szerb embercsempészt állított az ügyészség bíróság elé - rendőrségi fotókkal - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kősze­gi Járá­si Ügyész­ség ma állí­tot­ta bíró­ság elé azt a letar­tóz­ta­tás­ban lévő szerb állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, akit a rend­őr­jár­őrök Vas megyé­ben, Tor­más­li­get köz­ség­ben, 2021. novem­ber 3-án értek tet­ten, miköz­ben 8 kül­föl­dit akart a magyar-osztrák határ­hoz szállítani.

A vád sze­rint a férfi 2021. novem­ber 3. nap­ján a szerb-magyar határ köze­lé­ben, Doma­szék tele­pü­lés kör­nyé­kén, a meg­bí­zó­ja által a tele­fon­já­ra meg­kül­dött koor­di­ná­ták alap­ján meg­je­lölt hely­re ment. Ott várta őt 2 szír, 2 iraki és 4 jeme­ni állam­pol­gár, akik az állam­ha­tárt koráb­ban meg nem enge­dett módon, a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel lép­ték át Szer­bia felől, és Magyar­or­szá­gon jog­sze­rű tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel nem ren­del­kez­tek. A 8 kül­föl­di állam­pol­gár beszállt a férfi gép­ko­csi­já­ba, aki elin­dult velük az osztrák-magyar határ irányába.

A vád­lott – aki­nek a szál­lí­tá­sért a meg­bí­zó­ja 500 eurót ígért – e maga­tar­tá­sá­val segít­sé­get nyúj­tott a mig­rán­sok­nak, hogy Ólmod kör­nyé­kén az osztrák-magyar állam­ha­tárt a későb­bi­ek során til­tott módon, a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel átléphessék.

Az ember­csem­pészt és a kül­föl­di­e­ket 2021. novem­ber 3. nap­ján, éjfél körü­li idő­ben Tor­más­li­get bel­te­rü­le­tén rend­őr­jár­őrök köz­úti ellen­őr­zés alá von­ták, őket elfog­ták és előállították.

A Kősze­gi Járás­bí­ró­ság – az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en – vagyo­ni haszon­szer­zés végett több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat, akit 2 év 8 hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítélt, és 5 év 4 hónap­ra kiuta­sí­tott az ország területéről.

Az íté­let nem jogerős.

Az elfo­gás­ról készült fény­ké­pek itt lát­ha­tók: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/embercsempeszt-fogtak-el-a-rendorok-10