Főoldal » Archív » Szerb és ukrán embercsempészek ellen emeltek vádat Baján- A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség két bűn­ügy­ben minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy szerb és egy ukrán fér­fi­vel szem­ben, akik 2020 feb­ru­ár­já­ban a szerb-magyar határt ille­gá­li­san átlé­pő szír beván­dor­ló­kat akar­tak Nyugat-Európába szál­lí­ta­ni, de Nagy­ba­racs­ká­nál elfog­ták őket a rendőrök.

A vád­ira­tok sze­rint a szerb és ukrán vád­lot­ta­kat – akik nem ismer­ték egy­mást és egy­más­tól füg­get­le­nül követ­ték el az ember­csem­pé­szést – isme­ret­len meg­bí­zók vet­ték rá arra, hogy a szerb-magyar határt ille­gá­li­san átlé­pő beván­dor­ló­kat szál­lít­sa­nak autó­val Nyugat-Európába. A szerb vád­lott­nak 500 eurót is ígért a meg­bí­zó­ja arra az eset­re, ha a szál­lí­tás sikeres.

A vád­lot­tak 2020. feb­ru­ár 16-án, illet­ve 28-án vet­ték fel az autó­ik­ba a mig­rán­so­kat, a szerb férfi Duna­fal­va tér­sé­gé­ben, míg az ukrán vád­lott Homo­rúd­nál, egy tó köze­lé­ben. Mind­ket­ten öt-öt szír fér­fit szál­lí­tot­tak be a csem­pész­jár­mű­be, aki­ket elkezd­tek Nyugat-Európa felé szál­lí­ta­ni. A rend­őrök azon­ban Nagy­ba­racs­ka tér­sé­gé­ben iga­zol­tat­ták, elfog­ták és őri­zet­be vet­ték őket.

A vád­lot­tak letar­tóz­ta­tás­ban vár­ják a tár­gya­lást, őket a járá­si ügyész­ség több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja, amit a szerb vád­lott vagyo­ni haszon­szer­zés végett köve­tett el. Mind­ket­tő­jük­kel szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az ügyész azzal, hogy Magyar­or­szág terü­le­té­ről uta­sít­sák ki őket. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.