Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Szerb-magyar-horvát pénzmosó letartóztatását indítványozta a főügyészség

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a hár­mas állam­pol­gár­ság­gal ren­del­ke­ző fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó több száz­ezer dol­lár tisz­tá­ra mosá­sá­ban műkö­dött közre.

A gyanú sze­rint a férfi 2018. év szep­tem­be­ré­ben négy sze­ge­di pénz­in­té­zet­nél is nyi­tott szin­te azo­nos idő­ben bank­szám­lát. A szám­lá­kon rövid időn belül közel 650 ezer dol­lárt írtak jóvá ese­ten­ként mint­egy 130 ezer dol­lár átuta­lá­sá­val. A szám­lá­kon jóvá­írt pénz­össze­gek jel­lem­ző­en ame­ri­kai gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok sérel­mé­re elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek­ből szár­maz­tak, melye­ket azután a gya­nú­sí­tott inter­ne­tes banko­lás­sal tovább is utalt távol-keleti pénz­in­té­ze­tek által veze­tett bankszámlákra.

A külö­nö­sen nagy érték­re, foly­ta­tó­la­go­san, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az élet­vi­tel­sze­rű­en Szer­bi­á­ban tar­tóz­ko­dó fér­fi­val szem­ben elfo­ga­tó­pa­rancs kibo­csá­tá­sá­ra került sor, mely­nek ered­mé­nye­kép­pen a Magyar­or­szág terü­le­té­ről Szer­bia irá­nyá­ba kilé­pő fér­fit elő­ál­lí­tot­ták, majd őri­zet­be vették.

Az eljá­rás ada­tai sze­rint a férfi nem­csak Magyar­or­szá­gon, hanem rövid­del a sze­ge­di szám­la­nyi­tá­so­kat köve­tő­en Hor­vát­or­szág­ban, Romá­ni­á­ban, Bul­gá­ri­á­ban és Mon­te­neg­ró­ban is nyi­tott hason­ló okok­ból bankszámlákat.

A főügyész­ség a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye okán tett indítványt.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon tar­tan­dó ülé­sén fog dönteni.