Főoldal » Hírek » Szerb, ukrán és román embercsempész letartóztatását indítványozta az ügyészség – egyikőjük hangfalakban csempészett indiaiakat - rendőrségi fotókkal - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség a hét­vé­gi rend­őr­sé­gi intéz­ke­dé­sek­kel össze­füg­gés­ben teg­nap a letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a három  fér­fi­nak, akik 34 ille­gá­lis határ­át­lé­pőt csempésztek.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a szerb férfi még Szer­bia terü­le­tén vett fel a kis­te­her­au­tó­ba 7 indi­ai állam­pol­gárt úgy, hogy őket 4 hang­fal­ba rej­tett. A férfi 2022. feb­ru­ár 27. nap­ján, 7 óra­kor Rösz­ké­nél azt nyi­lat­koz­ta, hogy az EU-ba sze­ret­ne ide­ig­le­ne­sen hang­sze­re­ket és hang­fa­la­kat szál­lí­ta­ni. A gép­jár­mű átvizs­gá­lá­sa során 4 db átala­kí­tott, fél méter szé­les, 1,2 méter hosszú és 0,8 méter magas hang­fal­ban meg­ta­lál­tak az össze­gör­nyed­ve, fekve, több órája utazó 7 indi­ai állam­pol­gárt, akik leve­gőt csak a hang­fa­lak memb­rán­ja­in keresz­tül kaptak.

Az ukrán férfi 2022. feb­ru­ár 26. nap­ján 11, míg a román gya­nú­sí­tott 16 afgán sze­mélyt pró­bált gép­ko­csi­val Nyugat-Európába csem­pész­ni, őket a rend­őrök aka­dá­lyoz­ták meg. A román férfi meg­pró­bált elfut­ni, őt 800 méte­res üldö­zést köve­tő­en elfogták.

A gya­nú­sí­tot­tak uta­sai a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem rendelkeztek.

A több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va, míg a szerb férfi vonat­ko­zá­sá­ban a sér­tet­tek sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rá­sok­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vá­nyok­ról a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­zel meg­tar­tott ülé­se­in ma dönt.

A rend­őr­sé­gi intéz­ke­dés­sel kap­cso­la­tos képek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő­ek meg: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/bilincsben-egy-ujabb-embercsempesz