Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Szerelemféltésből gyújtotta fel az asszony házát

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség köz­ve­szély­oko­zás bűn­tet­te és zak­la­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 68 éves fér­fi­val szem­ben, aki azzal torol­ta meg a vissza­uta­sí­tá­sát, hogy fel­gyúj­tot­ta az őt kiko­sa­ra­zó nő házát.

A vád­lott és a sér­tett között 2017 nya­rán bará­ti viszony ala­kult ki, a vád­lott sze­ret­te volna ezt a kap­cso­la­tot elmé­lyí­te­ni. Az asszony azon­ban a vád­lott köze­le­dé­sét vissza­uta­sí­tot­ta, aki ebbe nem nyu­go­dott bele, és elkezd­te tele­fo­non, ille­tő­leg sze­mé­lye­sen zak­lat­ni a nőt, rend­sze­re­sen követ­te, illet­ve a házát is figyelte.

A vád­lott 2018. ápri­lis 24-én meg­je­lent a sér­tett lakó­há­zá­nál, ahol látta, hogy az asszony egy másik fér­fi­val ker­tész­ke­dik. Az ittas álla­pot­ban lévő vád­lott emi­att indu­la­tos lett, ott­ho­ná­ba ment, majd onnan két kanna ben­zin­nel tért vissza a sér­tett házá­hoz. A vád­lott ezt köve­tő­en a lakó­ház tera­szán a gyú­lé­kony folya­dé­kot szét­lo­csol­ta és meg­gyúj­tot­ta. A vád­lott gyúj­to­ga­tá­sa követ­kez­té­ben kiala­kult tűz olyan erő­vel kez­dett lán­gol­ni, hogy a vád­lott több égési sérü­lést is elszenvedett.

A vád­lott által oko­zott tűz miatt a terasz, ille­tő­leg az ahhoz kap­cso­ló­dó nyári kony­ha leégett, míg a sér­tett lakó­há­za, illet­ve a szom­szé­dos ingat­la­nok kizá­ró­lag azért mene­kül­tek meg, mert a sér­tett segély­hí­vá­sá­ra kiér­ke­ző tűz­ol­tók gyor­san meg tud­ták fékez­ni a lán­go­kat, és a nyári kony­há­ból anél­kül tud­ták kime­ne­kí­te­ni a gáz­pa­lac­ko­kat, hogy a kör­nyé­ken lakók éle­tét is veszé­lyez­te­tő gáz­rob­ba­nás bekö­vet­ke­zett volna. A köz­ve­szély­oko­zás­sal a vád­lott - az ember­éle­tek veszé­lyez­te­té­sén túl­me­nő­en - 4 mil­lió forint kárt is okozott.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű és az eljá­rás alatt távol­tar­tás hatá­lya alatt álló vád­lot­tal szem­ben fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­mát beis­me­rő val­lo­má­sa ese­tén a bíró­ság 5 évben álla­pít­sa meg.