Főoldal » Hírek » Szerelemféltésből ölt, majd elrejtette a holttestet

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki azért foj­tot­ta meg az élet­tár­sát, mert a nő el akar­ta őt hagy­ni. A férfi a holt­tes­tet egy fél­kész ház alag­so­rá­ba rejtette.

A férfi nagyon fél­té­keny ter­mé­sze­tű volt, ebből adó­dó­an gyak­ran vesze­ke­dett élet­tár­sá­val, mivel úgy sej­tet­te, hogy meg akar­ja csalni.

Egy ilyen vesze­ke­dés más­nap­ján, 2019. augusz­tus 10-én, reg­gel a nő elha­tá­roz­ta, hogy elhagy­ja a fér­fit, és ezt tele­fo­non lányá­nak is jelez­te. A sér­tett közöl­te, hogy el akar köl­töz­ni, ekkor a férfi őt a föld­re lökte és egy zsi­nór­ral megfojtotta.

Ezután a férfi egy meg­té­vesz­tő sms-t írt a sér­tett nevé­ben a lányá­nak, amely arról szólt, hogy a nő a ház­ban talált pénzt magá­hoz véve elhagy­ja a fér­fit, de majd jelent­kez­ni fog. Ezt köve­tő­en az elkö­ve­tő kikap­csol­ta a sér­tett tele­fon­ját és elment dolgozni.

Este, munka után a férfi a nő holt­tes­tét a szom­szé­dos – épü­lő­fél­ben lévő – ház alag­so­rá­ba vitte, ahol azt elás­ta, majd a sér­tet­tel közö­sen lakott ház­ból is elköltözött.

A sér­tett lánya később édes­any­ja eltű­né­se miatt beje­len­tést tett és azt köve­tő­en, 2019. novem­ber 27-én talál­ták meg a holt­tes­tet tetem­ke­re­ső kutya segítségével.

A Pest Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ügy­ben az elkö­ve­tő­vel szem­ben, aki letar­tóz­ta­tás­ban várja a bíró­sá­gi eljárást.