Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Szerelemféltésből ölte meg a négygyermekes anyát - vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben előre kiter­vel­ten, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkövetett
ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Törvényszéken.
A vád­irat lénye­ge sze­rint, a vád­lott 2009. évben biz­ton­sá­gi őrként dol­go­zott egy
haj­lék­ta­lan­szál­lón, ahol meg­is­mer­ke­dett a szo­ci­á­lis mun­kás­ként szin­tén ott dol­go­zó, négy
gyer­me­két egye­dül neve­lő sér­tet­tel, aki­vel 2012. év tava­szá­tól pár­kap­cso­lat is létesített.
Pár hónap eltel­te után azon­ban a sér­tett – a férfi folya­ma­tos fél­té­keny­ke­dé­se miatt - sza­kí­tott a vád­lot­tal, aki viszont ezt nem tudta fel­dol­goz­ni, ki akart békül­ni, és ez egy idő után már szin­te rög­esz­mé­jé­vé vált. Folya­ma­tos köze­le­dé­si kísér­le­te­i­nek siker­te­len­sé­ge miatt azon­ban a vád­lott kény­te­len volt fel­is­mer­ni, hogy a sér­tett nem fog kibé­kül­ni vele, ezért elha­tá­roz­ta, hogy inkább meg­öli őt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye-Szerelemféltésből ölte meg a négy­gyer­me­kes anyát - vádemelés