Főoldal » Archív » Szerelmet ígérve csalt ki pénzt – vádemelés

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ég üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki sze­rel­met ígér­ve csalt ki pénzt nők­től.

A férfi egy inter­ne­tes társ­ke­re­sőn ismer­ke­dett nők­kel. Célja az volt, hogy a társ­ke­re­sés­re jelent­ke­ző höl­gyek bizal­má­ba fér­kőz­zön, azt a lát­sza­tot kelt­ve, hogy komoly érzel­me­ket táp­lál irá­nyuk­ba, majd ezt köve­tő­en tőlük külön­bö­ző ürüggyel pénzt csal­jon ki, illet­ve műsza­ki cik­ke­ket vásá­rol­tas­son magá­nak.

A férfi 2016. évben egy­szer­re három hölggyel tar­tot­ta a kap­cso­la­tot, úgy, hogy azok egy­más­ról nem tud­tak. Miu­tán a sér­tet­tek a férfi irá­nyá­ba komoly érzel­me­ket táp­lál­tak, a vád­lott ezt kihasz­nál­ta, külön­bö­ző össze­ge­ket kért tőlük köl­csön, illet­ve hitel­szer­ző­dé­sek­kel – melye­ket a höl­gyek saját nevük­re kötöt­tek – külön­bö­ző műsza­ki cik­ke­ket vásá­rol­ta­tott.

Ennek során a férfi vásá­rol­ta­tott magá­nak több nagy­ér­té­kű mobil­te­le­font, tele­ví­zió­ké­szü­lé­ke­ket, melye­ket a vásár­lást köve­tő­en eladott.

Az egyik hölgy­től köl­csön­kér­te annak éksze­re­it is azzal, hogy azo­kat zálog­ba adja, illet­ve a másik nő isme­rő­sé­től éksze­re­ket lopott el.

A férfi a nők­től 500-900 ezer forint össze­get csalt ki.

A férfi koráb­ban hason­ló módon társ­ke­re­ső olda­lon ismer­ke­dett nők­kel és csalt ki tőlük pénzt, ezen ügyek­ben a fér­fit már jog­erő­sen elítél­ték.

A vád­lott cse­lek­mé­nye üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 1-5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.