Főoldal » Hírek » Szerencsejátékot űzött a munkahelyén - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A hűt­len keze­lés vét­sé­ge miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki mun­ka­he­lyén, mun­ka­kö­ri köte­le­zett­sé­gét meg­szeg­ve sze­ren­cse­já­té­kot ját­szott, ezzel több száz­ez­res kárt oko­zott.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő egy vér­tes­sző­lő­si üzlet­ben érté­ke­sí­tő­ként dol­go­zott. A férfi fel­ada­tai közé tar­to­zott a vásár­lók kiszol­gá­lá­sa, a sors­je­gyek éréke­sí­té­se és a sze­ren­cse­já­ték foly­ta­tá­sá­ra szol­gá­ló ter­mi­nál helyes üze­mel­te­té­se, vala­mint az üzlet­he­lyi­ség kasszá­já­nak keze­lé­se, a bevé­te­lek­kel és kiadá­sok­kal tör­té­nő elszá­mo­lás. A férfi saját érté­ke­sí­tő­he­lyén a mun­ka­ide­je alatt nem foly­tat­ha­tott sze­ren­cse­já­té­kot. 

Az elkö­ve­tő mun­ka­kö­ri köte­le­zett­sé­gét meg­szeg­te, 2020. júni­us 06. nap­ján össze­sen 12 alka­lom­mal, össze­sen 490.000 forint érték­ben ját­szott sze­ren­cse­já­té­kot az online ter­mi­ná­lon. A férfi a játé­kok ellen­ér­té­két nem fizet­te meg, azt nem tette be a kasszá­ba. A fel­adott szel­vé­nyek közül 1 darab nyer­tes szel­vény volt, a nye­re­mény össze­ge 142.500 forint, ezt a férfi nem vette ki a kasszá­ból. 

A vál­lal­ko­zó által üze­mel­te­tett üzlet­ben a sze­ren­cse­já­ték foly­ta­tá­sá­ból szár­ma­zó bevé­tel a vál­lal­ko­zó­val szer­ző­dött gaz­da­sá­gi tár­sa­ság tulaj­do­na, a vál­lal­ko­zó az érté­ke­sí­tés alap­ján juta­lék­ra jogo­sult. Ennek alap­ján a férfi össze­sen 347.500 forint kárt oko­zott a sér­tett­nek.

A kárt az elkö­ve­tőt fog­lal­koz­ta­tó vál­lal­ko­zó térí­tet­te meg a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­nak. Ebből az összeg­ből a férfi 80.000 forin­tot a mun­kál­ta­tó­já­nak meg­fi­ze­tett.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tő­vel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést és 267.000 forint vagyon­el­kob­zást szab­jon ki.