Főoldal » Hírek » Szerszámtolvajokkal szembeni vádemelés- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A lopás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik mások mun­ka­vég­zés­hez hasz­nált szer­szá­ma­it lop­ták el és értékesítették.

A vád­irat sze­rint a két férfi olyan jár­mű­ve­ket nézett ki, ame­lye­ket mások rend­sze­res mun­ka­vég­zés­hez hasz­nál­tak, ezért vélel­mez­ték, hogy ben­nük érté­kes szer­szá­mok van­nak. Az elkö­ve­tők gép­jár­mű­vel jutot­tak el a hely­szí­nek­re, ahol a sofőr figye­lés­sel biz­to­sí­tot­ta a társa lopá­sát, aki szer­szá­mo­kat érté­ke­sí­tet­te. A tet­tes a kapott összeg­ből alkal­man­ként a sofőr­nek leg­alább 15.000 Ft-ot adott, vala­mint fizet­te az üzem­anyag árát.

Az elkö­ve­tők táti, lábat­la­ni és nyer­ge­súj­fa­lui gép­ko­csik­ból lop­tak, két eset­ben azok hátsó ajta­ja nyit­va volt. A nyer­ge­súj­fa­lui lopás­nál a tet­tes a gép­jár­mű oldal­só üve­gét húzta el, azon keresz­tül nyi­tot­ta ki a toló­aj­tót. Ebből a gép­ko­csi­ból 863.600 Ft érték­ben lop­tak el külön­fé­le szer­szá­mo­kat. A táti lopás­sal 109.500 Ft, a lábat­la­ni lopás­sal 81.000 Ft kárt okoz­tak a sértetteknek.

A tet­tes négy­szer volt bün­tet­ve, őt a bíró­ság 2018-ban kifosz­tás bűn­tet­te miatt 1 év 10 hó, vég­re­haj­tá­sá­ban 5 évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te. A sofőr hat­szor volt bün­tet­ve, külö­nös vissza­eső­nek minősül.

A vád­irat­ban az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság mind­két  fér­fit vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re, pénz­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je, továb­bá a tet­tes­sel szem­ben a fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát ren­del­je el, a nyer­ge­súj­fa­lui sér­tett­nek oko­zott kárt térít­sék meg, vala­mint a tet­test 109.500 Ft. vagyon­el­kob­zás­sal, a bűn­se­gé­det 45.000 Ft vagyon­el­kob­zás­sal sújtsa.