Főoldal » Archív » Szervezett embercsempészet - vádemelés

Az össze­han­gol­tan és szer­ve­zet­ten műkö­dő bűn­szer­ve­zet célja anya­gi jut­ta­tás elle­né­ben az állam­ha­tár átlé­pé­sé­re jogo­sí­tó okmá­nyok­kal nem ren­del­ke­ző kül­föl­di­ek Nyugat-Európába jut­ta­tá­sa volt.

 A vád­irat sze­rint az ügy három vád­lott­ja - egy bosznia-hercegovinai állam­pol­gár­sá­gú férfi, egy magyar nő, vala­mint annak fia - negye­dik tár­suk­kal, egy magyar fér­fi­val együtt alkot­ták a bűnszervezetet.

A vád­lot­tak és tár­suk 2014 novem­be­re és a 2015 máju­sa között az Euró­pai Unió és Magyar­or­szág terü­le­té­re ille­gá­li­san beuta­zott sze­mé­lyek­nek anya­gi haszon­szer­zés cél­já­ból segít­sé­get nyúj­tot­tak ahhoz, hogy Magyar­or­szág­ról – az állam­ha­tá­rok jog­el­le­nes átlé­pé­se útján – Olasz­or­szág­ba, Auszt­ri­á­ba, vagy Német­or­szág­ba jussanak.

A til­tott határ­át­lé­pők szál­lí­tá­sát min­den eset­ben a bűn­szer­ve­zet irá­nyí­tó­ja, a bosznia-hercegovinai állam­pol­gár­sá­gú vád­lott szer­vez­te meg. Ennek kere­té­ben össze­gyűj­töt­te az ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket, meg­ál­la­po­dott velük a fuvar ellen­ér­té­ké­ről, a kül­föld­re szál­lí­tá­suk rész­le­te­i­ről, vala­mint ezzel pár­hu­za­mo­san irá­nyí­tot­ta tár­sai tevé­keny­sé­gét, így meg­ha­tá­roz­ta, hogy hon­nan, mikor és kiket kell kül­föld­re szál­lí­ta­ni­uk. Ennek meg­fe­le­lő­en a magyar nő és annak fia, vala­mint a vád­lot­tak negye­dik társa sofőr­ként vett részt a bűn­cse­lek­mé­nyek megvalósításában.

A sofő­rök a fent írt idő­szak­ban, így csak­nem hat hónap alatt össze­sen leg­alább 60 alka­lom­mal szál­lí­tot­tak ille­gá­li­san beuta­zott sze­mé­lye­ket nyugat-európai országokba.

A három vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség több rend­be­li, bűn­szer­ve­zet­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat. A vád tár­gyá­vá tett bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra a tör­vény sze­rint a húsz évet is meghaladhatja.

Negye­dik tár­su­kat egy szál­lí­tás alkal­má­val, 2015 már­ci­u­sá­ban érték tet­ten és fog­ták el a német ható­ság tag­jai Németországban.