Főoldal » Archív » Szervezett korrupció egy autópálya rendőrségen

A Pest­vi­dé­ki Nyo­mo­zó Ügyész­ség vesz­te­ge­tés bűn­tet­te, hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat 12 rend­őr­rel, illet­ve volt rend­őr­rel szem­ben, akik egy autó­pá­lya alosz­tály kere­té­ben több mint egy éven keresz­tül meg­fe­le­lő koor­di­ná­ció mel­lett kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nye­ket követ­tek el.

A Pest Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye