Főoldal » Hírek » Szervezetten csempésztek migránsokat az ukrán állampolgárok - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő ügy­ben vádat emelt azzal a két ukrán állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, akik Len­gyel­or­szág­ban műkö­dő bűn­szer­ve­zet veze­tő­jé­nek uta­sí­tá­sá­ra csem­pész­tek Magyar­or­szá­gon migránsokat.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a két vád­lott egy len­gyel­or­szá­gi bűn­szer­ve­zet veze­tő­jé­nek uta­sí­tá­sá­ra 2021. janu­ár 16-án díja­zás elle­né­ben vál­lal­ta, hogy Magyar­or­szág­ról Auszt­ri­á­ba szál­lít mig­rán­so­kat. Az uta­sí­tás­nak meg­fe­le­lő­en a két vád­lott Solt­vad­kert tér­sé­gé­ben a gép­jár­mű­be fel­vett három fő szír állam­pol­gárt, majd őket egy Bugac kör­nyé­ki szál­lo­dá­ban elszál­lá­sol­ták. A vád­lot­tak más­nap indul­tak tovább a mig­rán­sok­kal Ausztriába.

A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság jár­őrei 2021. janu­ár 17. nap­ján 7 óra 30 perc­kor, az M1 autó­pá­lya Hegyes­ha­lom felé veze­tő olda­lán, Tata tér­sé­gé­ben a 73. km szel­vény­ben ellen­őriz­ték a sze­mély­gép­ko­csit, és a mig­rán­so­kat megtalálták.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a tör­vény­szék a vád­lot­tak­kal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést szab­jon kis és hatá­ro­zott idő­tar­tam­ra uta­sít­sa ki őket Magyar­or­szág területéről.

Ezen túl­me­nő­en az ügyész­ség indít­ványt tett arra is, hogy a bíró­ság a vád­lot­tak letar­tóz­ta­tá­sát tart­sa fenn, tekin­tet­tel arra, hogy velük szem­ben tovább­ra is fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés veszélye.