Főoldal » Hírek » Szervezetten lopták a csomagokat a debreceni futárok- a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett csa­lás és sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy futár­cég alkal­ma­zot­ta­i­val és tár­sa­ik­kal szem­ben, akik külön­bö­ző cso­ma­go­kat lop­tak el, egyi­kő­jük továb­bá csa­lás­sal meg­ren­delt mobil­te­le­fo­no­kat kéz­be­sí­tett sza­bály­ta­la­nul.

Egy futár­cég két gép­ko­csi­ve­ze­tő alkal­ma­zott­ja elha­tá­roz­ta, hogy Deb­re­cen terü­le­tén kéz­be­sí­ten­dő cso­ma­go­kat lop­nak el. A vád­lot­tak 2019 feb­ru­ár­ja és ápri­li­sa között az érté­kes elekt­ro­ni­kai ter­mé­ke­ket tar­tal­ma­zó dobo­zo­kat úgy tud­ták kivin­ni a mun­ka­he­lyük­ről, hogy azo­kat sza­bály­el­le­ne­sen nem rög­zí­tet­ték az adat­bá­zis­ban. A vád­lot­tak az ello­pott ter­mé­ke­ket később elad­ták és a pénzt egy­más között fel­osz­tot­ták. Ezál­tal hat sér­tett­nek több, mint 2.000.000 forint kárt okoz­tak, amely a cso­mag­biz­to­sí­tá­sok által rész­ben meg­té­rült.

Az egyik futár meg­is­mer­ke­dett a har­ma­dik vád­lot­tal, aki­vel meg­ál­la­pod­tak abban, hogy pénz­szer­zé­si cél­lal a férfi mások sze­mé­lyes ada­ta­i­val meg­ren­de­lé­se­ket ad le az egyik mobiltelefon-szolgáltató cég webshop­já­ban, a kiszál­lí­tást pedig a deb­re­ce­ni futár vád­lott terü­le­té­re kéri, majd az árut ellop­ják.

Ez utób­bi férfi a csa­lás­ba bevon­ta az élet­tár­sát, mind­ket­ten több alka­lom­mal bete­le­fo­nál­tak a mobiltelefon-szolgáltató cég ügy­fél­szol­gá­la­tá­ra, ahol magu­kat a meg­ren­de­lés­ben fel­tün­te­tett sze­mé­lyek­nek adták ki, és a kiszál­lí­tás vár­ha­tó idő­pont­já­ról érdek­lőd­tek. Az így meg­szer­zett infor­má­ci­ók alap­ján fel­vet­ték a kap­cso­la­tot a futár vád­lot­tal, aki az érté­kes mobil­te­le­fon készü­lé­ke­ket tar­tal­ma­zó cso­ma­go­kat a kéz­be­sí­tés sza­bá­lya­i­nak meg­sze­gé­sé­vel átad­ta a csa­lást elkö­ve­tő vád­lott tár­sá­nak, aki azo­kat később elad­ta.

Ezzel a mód­szer­rel 2018 decem­be­re és 2019 feb­ru­ár­ja között a csa­lás­sal össze­sen kilenc mobil­te­le­fon készü­lé­ket sze­rez­tek meg, közel 3.500.000 forint kárt okoz­va a tele­fon­tár­sa­ság­nak, amely nem térült meg. A férfi továb­bi hét, össze­sen több, mint 2.500.000 forint érté­kű készü­lé­ket is meg­ren­delt, azon­ban a szol­gál­ta­tó cég eze­ket már nem tel­je­sí­tet­te.  A szol­gál­ta­tó sér­tett a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság által foly­ta­tott nyo­mo­zás során kérte kárá­nak meg­té­rí­té­sét.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tak ellen jelen­tős kárt okozó, bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te, nagyobb érték­re, bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te, sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség 3 vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés, a negye­dik vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. A járá­si ügyész­ség továb­bá indít­vá­nyoz­ta, hogy a járás­bí­ró­ság a sér­tett kép­vi­se­lő­je által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igényt érdem­ben bírál­ja el.  A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re is indít­ványt tett arra az eset­re, ha a vád­lot­tak a járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén beis­me­rik a ter­hük­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét és lemon­da­nak a tár­gya­lás­ról.