Főoldal » Hírek » Szeszben feloldott bódító anyaggal beitatott újságot juttattak be a börtönbe - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség négy fér­fi­val és három nővel szem­ben nyúj­tott be vád­ira­tot. Két férfi a bör­tön­ből irá­nyí­tott két nőt, akik a bódí­tó hatá­sú anya­go­kat értékesítették. 

A vád­irat sze­rint két, jog­erős sza­bad­ság­vesz­tést töltő egyik férfi a bör­tön­ben inter­ne­ten ren­delt a Távol-Keletről, Kíná­ból és Hong-Kongból új pszi­cho­ak­tív anya­got. Az anya­got az élet­tár­sa 2019-2020. év során szlo­vá­ki­ai pos­tá­kon fel­vet­te, majd Magyar­or­szág­ra behoz­ta, és több hazai címre fel­ad­ta. Az anyag egy részét annak a nőnek továb­bí­tot­ta, aki­nek fia szin­tén bör­tön­ben ült. Ez a nő a cso­ma­gok kéz­hez­vé­te­lét köve­tő­en az anya­got tovább osz­tot­ta, és a fia által meg­adott címek­re, illet­ve a büntetés-végrehajtási inté­ze­tek­be is eljut­tat­ta. A bör­tön­be való bejut­ta­tás egyik módja volt az, hogy az anya­got alko­hol­ban, seb­ben­zin­ben, ille­tő­leg ace­ton­ban fel­ol­dot­ta, majd az olda­tot újság­la­pok­ba itat­ta, és a szá­rí­tást köve­tő­en az újság­la­po­kat pos­tai úton küld­te be a cím­zet­tek részére.

A két nő letar­tóz­ta­tá­sá­ról a https://ugyeszseg.hu/rejtvenyfejtes-a-nyomozasban-letartoztattak-az-uj-pszichoaktiv-anyagot-terjeszto-noket-a-komarom-esztergom-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye-rendorsegi-fotoval/ olda­lon adott ki köz­le­ményt az ügyészség.

A vád­irat sze­rint egy har­ma­dik férfi - negye­dik társa jelen­lé­té­ben - a cse­kély mennyi­ség felső hatá­rát meg­ha­la­dó új pszi­cho­ak­tív anya­got vásá­rolt az egyik letar­tóz­ta­tott nőtől. A nyo­mo­zó ható­ság 2020. júni­us 20-án, Majk köze­lé­ben ellen­őriz­te a negye­dik férfi által veze­tett gép­ko­csit, és a vásá­rolt anya­got lefog­lal­ta.  Egy har­ma­dik nő 2019. októ­be­re és 2020. szep­tem­ber 30-a között leg­ke­ve­sebb 27 alka­lom­mal vásá­rolt kábí­tó hatá­sú anya­got, amely­nek ellen­ér­té­két az egyik letar­tóz­ta­tott nő ren­del­ke­zé­se alatt álló bank­szám­lá­ra utalta.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság a két irá­nyí­tó fér­fit és a két letar­tóz­ta­tott nőt sza­bad­ság­vesz­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra és vagyon­el­kob­zás­ra, a har­ma­dik fér­fit vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra, a har­ma­dik nőt fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélje.