Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Szex és zsarolás

A könnyed szó­ra­ko­zást kere­ső férfi 2012. ápri­li­sá­ban inter­ne­ten keresz­tül kap­cso­lat­ba lépett egy sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást hir­de­tő nővel Zala megyé­ben. A meg­be­szél­tek alap­ján egy meg­adott nagy­ka­ni­zsai címre ment, ahol 10.000,-Ft. elle­né­ben az ott lévő két fia­tal nővel sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot akart léte­sí­te­ni. Az együtt­lét alatt meg­je­lent egy férfi és egy nő, kia­bál­ni kezd­tek, hogy nagy baj lesz, mert ők "Pest rémei", a lakás az ő tulaj­do­nuk, s annak hasz­ná­la­tá­ért fizet­nie kell, mert külön­ben a roko­nai elbán­nak vele. A sér­tett ijed­té­ben 45 000 Ft-ot adott át. Pár nap múlva a ter­hel­tek -két férfi- meg­je­len­tek a sér­tett laká­sá­nál, rátá­mad­tak, közöl­ték vele, hogy a szex­part­ne­re még nem múlt el 18 éves és ő, illet­ve a vele lévő neve­lő­ap­ja fel akar­ják őt jelen­te­ni erő­sza­kos közö­sü­lés miatt. Közöl­ték azt is, hogy a hall­ga­tás ára 300 000 Ft. A sér­tett ekkor 20 000 Ft-ot adott át. Ettől kezd­ve a ter­hel­tek a sér­tett hely­ze­tét és lel­ki­ál­la­po­tát kihasz­nál­va folya­ma­to­san pénzt köve­tel­tek tőle.

A Zala Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye