Főoldal » Archív » Szex helyett fegyveres rablás és emberrablás – megtörtént a vádemelés

A Békés Megyei Főügyész­ség gyer­mek­pros­ti­tú­ció kihasz­ná­lá­sá­nak bűn­tet­te, pros­ti­tú­ció elő­se­gí­té­sé­nek bűn­tet­te, 3 rend­be­li társ­tet­tes­ként fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett ember­rab­lás bűn­tet­te, társ­tet­tes­ként fegy­ve­re­sen, cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te, vala­mint súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy 22 éves bün­tet­len elő­éle­tű szol­no­ki férfi ellen. Ezen bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ben való rész­vé­tel miatt vád­eme­lés­re került sor az I.r. vád­lott tár­sai, egy 29 és egy 25 éves szol­no­ki férfi (a II.r. és a IV.r. vád­lot­tak) vala­mint egy 18 és egy 19 éves szol­no­ki nő (a III.r. és az V.r. vád­lot­tak) ellen is.

A Békés Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye