Főoldal » Archív » Szex helyett kifosztás

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a 29 éves sar­ka­di nővel szem­ben, aki 2017. júni­us végén, bár sze­xet ígért, de végül kifosz­tott egy részeg két­egy­há­zi fér­fit Békés­csa­bán. 

A sér­tett 2017. júni­us 30. nap­ján Békés­csa­bán tar­tóz­ko­dott és aznap nagyobb össze­gű kész­pénz­hez jutva elha­tá­roz­ta, hogy elmegy szó­ra­koz­ni. Tele­fo­non fel­hív­ta a vád­lot­tat, aki koráb­ban is nyúj­tott a szá­má­ra anya­gi ellen­szol­gál­ta­tás fejé­ben sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást, és most is erre kérte. A vád­lott bele­egye­zett, így a sér­tett taxi­val Sar­kad­ra ment a nőért, majd együtt Békés­csa­bá­ra indul­tak. Az út során a sér­tett kéré­sé­re a taxi több alka­lom­mal meg­állt ital­mé­rő helyek­nél, ahol a sér­tett sze­szes italt fogyasz­tott. Békés­csa­bán egy pan­zi­ó­ban kivet­tek egy szo­bát, majd a sér­tett előre átadott a vád­lott­nak 13.000 Ft-ot a sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­sért, azon­ban oly mér­té­kű volt az ittas­sá­ga, hogy az aktus meg­kez­dé­se­kor elaludt.

A vád­lott, látva a sér­tett álla­po­tát, elha­tá­roz­ta, hogy bosszút áll a sér­tet­ten, mivel az szá­mos alka­lom­mal meg­alá­zó­an bánt vele. A vád­lott a maga­te­he­tet­len sér­tet­től elvet­te a pénz­tár­cá­ját, az abban lévő 80.000 Ft kész­pénz­zel, ille­tő­leg sze­mé­lyes ira­tok­kal és bank­kár­tyák­kal együtt, majd a szoba ajta­ját kívül­ről kulcs­ra zárta és gya­lo­go­san elin­dult haza; útköz­ben a kul­csot egy bozó­tos­ba, míg a pénz­tár­cát az ira­tok­kal és bank­kár­tyák­kal együtt az Élővíz-csatornába dobta.

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség a nőt kifosz­tás bűn­tet­té­vel, sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel, 4 rend­be­li köz­ok­irat­tal vissza­élés vét­sé­gé­vel, vala­mint 2 rend­be­li készpénz-helyettesítő fize­té­si esz­köz­zel vissza­élés vét­sé­gé­vel vádol­ja; az irány­adó hal­ma­za­ti bün­te­té­si tétel­ke­ret 1 évtől 7 és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés. A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.