Főoldal » Hírek » Szexuális abúzus - vádemelés- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint egy 47 éves férfi nevelt gyer­me­két bán­tal­maz­ta sze­xu­á­li­san és erről képe­ket is készí­tett, hogy azo­kat érté­ke­sít­se. A Fővá­ro­si Főügyész­ség fegy­ház­bün­te­tés­re íté­lé­sét és a kis­ko­rú­ak­kal kap­cso­la­tos fog­lal­ko­zás­tól való vég­le­ges hatá­lyú eltil­tá­sát indítványozza.

A vád­irat sze­rint a vád­lott - egy 47 éves férfi – élet­tár­si kap­cso­la­tot léte­sí­tett egy buda­pes­ti három­gyer­me­kes édes­anyá­val és a nőhöz köl­tö­zött. A férfi szo­rult anya­gi hely­zet­be került, ezért elha­tá­roz­ta, hogy egyik nevelt gyer­me­ké­ről por­nog­ráf fény­ké­pe­ket készít és azo­kat érté­ke­sí­ti az inter­ne­ten. A vád­lott a gyer­me­ket sze­xu­á­li­san abu­zál­ta és erről fény­ké­pe­ket készített.

A fér­fi­nek a képek eladá­sá­ra azon­ban már nem volt lehe­tő­sé­ge, mivel a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság ifjú­sá­gi és gyer­mek­vé­del­mi nyo­mo­zói 2020. novem­be­ré­ben elfog­ták és őri­zet­be vették.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a nyo­mo­zás ele­jén indít­vá­nyoz­ta a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát, azon­ban a bíró­ság első fokon távol­tar­tást és bűn­ügyi fel­ügye­le­tet ren­delt el. Ügyé­szi fel­leb­be­zés alap­ján a másod­fo­kú bíró­ság végül elren­del­te a ter­helt letar­tóz­ta­tá­sát, aki jelen­leg is a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés alatt áll.

A főügyész­ség a férfi ellen kis­ko­rú hoz­zá­tar­to­zó sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és gyer­mek­por­nog­ráf fel­vé­tel készí­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szék előtt.

Az ügyész­ség – a tör­vény szi­go­rá­val élve – indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je fegy­ház­bün­te­tés­re a fér­fit és tilt­sa el a köz­ügyek­től, vala­mint vég­le­ges hatállyal a kis­ko­rú­a­kat érin­tő foglalkozásoktól.