Főoldal » Archív » Szexuális bántalmazás a mosdóban – vádemelés – VIDEÓVAL AZ ELFOGÁSRÓL

A vád sze­rint a gyors­ét­ter­mi alkal­ma­zott az éjje­li órák­ban a mos­dót hasz­ná­ló nőt sze­xu­á­li­san bán­tal­maz­ta; az ügyész­ség sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel és sze­mé­rem­sér­tés­sel vádol­ja, és vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tést indít­vá­nyoz vele szemben.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 19 éves, kül­föl­di állam­pol­gár férfi az V. kerü­let, József Atti­la utcá­ban dol­go­zott egy gyors­ét­te­rem­ben. 2018. szep­tem­ber 9-én, haj­na­li 2 óra körül egy, a bel­vá­ros­ban szó­ra­ko­zó nő meg­kér­te, hogy enged­je meg a gyors­ét­te­rem mos­dó­já­nak hasz­ná­la­tát. A vád­lott a sze­mély­ze­ti mos­dó­hoz kísér­te a sér­tet­tet, majd az ajtó előtt vára­ko­zott, miköz­ben több alka­lom­mal meg­pró­bált benyit­ni a helyi­ség­be.  Mikor a nő ki akart jönni, a férfi belé­pett a mos­dó­ba, és annak ajta­ját belül­ről kulcs­ra zárta, a kul­csot pedig kivet­te a zár­ból. A vád­lott ezt köve­tő­en közel lépett a sér­tett­hez, és kény­sze­rí­tet­te, hogy csó­kol­ja meg, azt ígér­te, hogy utána kien­ge­di. A kény­szer­hely­zet­ben lévő nő a kérés­nek ele­get tett, azon­ban a vád­lott foly­tat­ta erő­sza­kos cse­lek­mé­nyét és sze­xu­á­li­san bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, ezt köve­tő­en enged­te csak ki.

A sér­tett a gyors­ét­te­rem előtt tar­tóz­ko­dó sze­mély­től köl­csön­kért mobil­te­le­fon­ról érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, ame­lyet látva vád­lott a hely­szín­ről elmenekült.

A vád­irat­nak tár­gya még két, 2018. júni­u­si, az éjje­li órá­ban a VII. kerü­let­ben egye­dül köz­le­ke­dő nők sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­mé­rem­sér­tő cse­lek­mény is. A vád­irat sze­rint a 19 éves férfi egy­szer a nemi a szer­vét vette elő, a másik alka­lom­mal pedig aka­ra­ta elle­né­re átka­rol­ta és fog­dos­ta a sértettet.

A Buda­pes­ti V. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói, a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitánysággal, az Inter­pol Magyar Nem­ze­ti Iro­dá­val és az ügyész­ség­gel együtt­mű­köd­ve, euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs útján kerí­tet­ték kézre a férfit.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a férfi ellen sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és két rend­be­li sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíróságra.

A vád sze­rin­ti bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok alap­ján – tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés. A kerü­le­ti ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.

A vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban van.

A Rend­őr­ség által az elfo­gás­ról köz­zé­tett videó itt elérhető:

https://www.youtube.com/watch?v=7fWSSI1_r-g