Főoldal » Hírek » Szexuális erőszak a vád, 10 év fegyház a mértékes indítvány - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség sze­xu­á­lis erő­szak és magán­lak­sér­tés miatt emelt vádat az ellen 32 éves férfi ellen, aki rövid­del sza­ba­du­lá­sa után egy sal­gó­tar­já­ni házba éjjel beoson­va vég­zett sze­xu­á­lis cse­lek­ményt egy 17 éves alvó lánnyal.

A vád­lott 2021 máju­sá­ban, sza­bad­ság­vesz­tés­ből való sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en közöl­te a lakó­kör­nye­ze­té­ben élő 17 éves lánnyal, hogy sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot kíván vele léte­sí­te­ni, aki ettől hatá­ro­zot­tan elzárkózott.

2021. júni­us 20-án, éjjel, a férfi kábí­tó­szer­től befo­lyá­solt álla­pot­ban a sér­tett és csa­lád­ja lakó­he­lyé­ül szol­gá­ló ingat­lan­hoz ért. A kulccsal nem zár­ha­tó bejá­ra­ti ajtón bement a házba, ahol ész­lel­te, hogy az ott lakók már alsza­nak, érke­zé­sét nem vet­ték észre. Elha­tá­roz­ta, hogy a kis­ko­rú lánnyal közö­sül­ni fog, befe­küdt az ágyá­ba, a fehér­ne­mű­jét hátul­ról lehúz­va sza­bad­dá tette a sér­tett nemi szer­vét, azt kéz­zel már meg is érin­tet­te, mire a lány fel­éb­redt. A férfi a saját szája elé tett kezé­vel jelez­te neki, hogy ne csap­jon zajt, de a lány kia­bál­ni kez­dett és a táma­dó­ját pofon is ütöt­te, aki erre a cse­lek­mé­nyé­vel fel­ha­gyott. A kia­bá­lás­ra a lány szom­széd szo­bá­ban alvó test­vé­re fel­éb­redt, a sér­tett segít­sé­gé­re sie­tett és a fér­fit az ingat­lan­ból elzavarták.

Később a rend­őr­ség a fér­fit elfog­ta, a nyo­mo­zá­si bíró pedig ügyé­szi indít­vány­ra letartóztatta.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség a több­szö­rös vissza­eső fér­fi­val szem­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re, annak véde­ke­zés­re kép­te­len álla­po­tát sze­xu­á­lis cse­lek­mény­re fel­hasz­nál­va elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és éjjel elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat.

Az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta akként, hogy elő­éle­te miatt a vád­lot­tat a bíró­ság zárja ki a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gé­ből is. Arra az eset­re, ha a vád­lott az ügy­ben tar­tan­dó elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­rő val­lo­mást tesz és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, az ügyész­ség 10 év fegy­ház­bün­te­tés és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát jelöl­te meg mér­té­kes indítványként.

Az ügy­ben első fokon a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.