Főoldal » Hírek » Szexuális erőszak Budapesten – letartóztatásban a gyanúsított - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy román állam­pol­gár­sá­gú férfi a XII. kerü­let­ben egy haza­fe­lé sétá­ló nőt táma­dott meg, és a sérel­mé­re sze­xu­á­lis erő­sza­kot köve­tett el.

A jelen­le­gi ada­tok sze­rint, a gya­nú­sí­tott 2021. júni­us 18-án, az éjsza­kai órák­ban meg­szó­lí­tot­ta a XII. kerü­let, Krisz­ti­na körút kör­nyé­kén gya­lo­go­san hala­dó, haza­fe­lé tartó sér­tet­tet, és beszél­ge­tést kez­de­mé­nye­zett vele. A nő ele­in­te vála­szolt a gya­nú­sí­tott kér­dé­se­i­re, aztán kel­le­met­len­nek talál­ta a beszél­ge­tést és pró­bál­ta elkül­de­ni a fér­fit, miköz­ben pró­bált gyors tem­pó­ban elha­lad­ni mel­lő­le, a gya­nú­sí­tott azon­ban tovább­ra is követ­te őt. Ami­kor a sér­tett egy lép­cső­sor­hoz ért, még gyor­sabb tem­pó­ban kez­dett menni, hogy maga mögött hagy­ja a gya­nú­sí­tot­tat. A férfi a lép­cső­nél azon­ban rátá­madt a sér­tett­re, dere­kát meg­ra­gad­va a föld­re rán­tot­ta, leszo­rí­tot­ta és foj­to­gat­ni kezd­te, majd aka­ra­ta elle­né­re, erő­szak­kal sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett vele. A sér­tett folya­ma­to­san ellen­állt, kia­bált, ami meg­za­var­ta a gya­nú­sí­tot­tat, ezért abba­hagy­ta a nő bán­tal­ma­zá­sát, és elhagy­ta a helyszínt.

A sér­tett­nek a bán­tal­ma­zás során az egyik ujja eltört.

A fér­fit a rend­őrök rövid időn belül azo­no­sí­tot­ták és elfog­ták, majd sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként kihallgatták.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát elrendelte.

A nyo­mo­zást a Buda­pes­ti XII. Kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság teljesíti.