Főoldal » Archív » Szexuális erőszak bűntette miatt helyeztek előzetes letartóztatásba egy szír állampolgárságú férfit Budapesten

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a bíró­ság elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helye­zett egy szír állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint sze­xu­á­lis erő­sza­kot köve­tett el egy magyar nő sérel­mé­re Budapesten.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a szír állam­pol­gár­sá­gú férfi 2017. janu­ár 01-én a haj­na­li órák­ban egy szó­ra­ko­zó­he­lyen ismer­ke­dett meg a sér­tet­tel, aki előtt görög állam­pol­gár­nak adta ki magát. Az alkal­mi isme­ret­sé­get köve­tő­en a gya­nú­sí­tott a sér­tet­tel - kez­det­ben annak bele­egye­zé­sé­vel - sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot léte­sí­tett, ennek során azon­ban a kül­föl­di férfi egyre erő­sza­ko­sab­bá, dur­váb­bá vált, ezért a sér­tett a bele­egye­zé­sét egy­ér­tel­mű­en vissza­von­ta, kérte a gya­nú­sí­tot­tat, hogy a cse­lek­mé­nyét hagy­ja abba, ő azon­ban a sér­tett aka­ra­ta elle­né­re, erő­szak­kal foly­tat­ta a sze­xu­á­lis jel­le­gű cselekményeket.

A szír állam­pol­gár­sá­gú férfi Magyar­or­szá­gon beje­len­tett lakó­hellyel, tar­tóz­ko­dá­si hellyel nem ren­del­ke­zik, sze­mé­lyi körül­mé­nyei ren­de­zet­le­nek, a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény pedig kiemel­ke­dő tár­gyi súlyú.

A kerü­le­ti ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint mind­ezek alap­ján a gya­nú­sí­tott eljá­rá­si cse­lek­mé­nye­ken való rész­vé­te­le csak a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés­sel biz­to­sít­ha­tó, ezért az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét indítványozta.
A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja egyet­ér­tett az ügyé­szi indít­vánnyal, és a kül­föl­di fér­fit sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyezte.

A vég­zés nem jogerős.

A nyo­mo­zást a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság teljesíti.