Főoldal » Archív » Szexuális erőszak elkövetése miatt kell felelnie a férfinak

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség erő­szak­kal elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben, aki idén ápri­lis­ban egy asszonyt sze­xu­á­lis cse­lek­mény eltű­ré­sé­re kényszerített.

A vád­lott az egyik megye­be­li szo­ci­á­lis intéz­mény lakó­ja, itt él a sér­tett is.

A férfi 2018. ápri­lis 10-én, este bement az asszony szo­bá­já­ba, majd az álmá­ból fel­ri­a­dó sér­tet­tet sze­xu­á­lis cse­lek­mény vég­zé­sé­re kérte. Az asszony ezt hatá­ro­zot­tan eluta­sí­tot­ta, és a szoba elha­gyá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel a fér­fit. A vád­lott azon­ban ezt nem tette meg, hanem a sér­tet­tet lefog­ta, két­szer tenyér­rel arcon ütöt­te, a szá­ját befog­ta - mivel a sér­tett segít­sé­gért kia­bált -, majd sze­xu­á­lis cse­lek­mény eltű­ré­sé­re kényszerítette.

Az elkö­ve­tő beszá­mí­tá­si képes­sé­ge nem kizárt, hanem kor­lá­to­zott, ezért a bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­re vonás alól nem mentesülhet.

A férfi által elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.