Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Szexuális erőszak, magánlaksértés és kifosztás Pusztaottlakán

A Bat­to­nyai Járá­si Ügyész­ség sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­nek kísér­le­te, erő­szak­kal, éjjel elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­te és kifosz­tás bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 42 éves med­gyes­egy­há­zi férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2014. már­ci­us 24-én éjfél körül az abla­kon keresz­tül bemá­szott egy pusz­ta­ott­la­kai csa­lá­di házba,  ahol külön­bö­ző tár­gya­kat és élel­mi­szert készí­tett össze, majd a zajra fel­éb­re­dő 90 éves asszonyt bán­tal­maz­ta és fog­dos­ta, végül a sér­tett 10.000.- forint­já­val és az össze­ké­szí­tett élel­mi­szer­rel távo­zott. A fér­fit a rend­őrök Pusz­ta­ott­la­ka kül­te­rü­le­tén, a szán­tó­föl­dön fog­ták el.

A Békés Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2014.03.27.