Főoldal » Hírek » Szexuális erőszak miatt tett hamis feljelentéseket - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A hamis vád bűn­tet­te miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a bün­tet­len nővel szem­ben, aki két fel­je­len­tés­ben két külön­bö­ző fér­fit vádolt hami­san azzal, hogy vele szem­ben sze­xu­á­lis erő­sza­kot köve­tett el. 

A vád­irat sze­rint a nő 2021. ápri­lis 1-jén az Esz­ter­go­mi Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon tett fel­je­len­té­sé­ben valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy egy konk­ré­tan meg­ha­tá­ro­zott férfi az előző hónap­ban Pilis­ma­ró­ton vele szem­ben sze­xu­á­lis erő­sza­kot köve­tett el. A rend­őr­ség nyo­mo­zást indí­tott, ennek során a nő tanú­val­lo­má­sá­ban fel­tár­ta fel­je­len­té­se hamis vol­tát, ezért a nyo­mo­zó ható­ság az eljá­rást megszüntette.

Az elkö­ve­tő 2021. augusz­tus 02-án az Esz­ter­go­mi Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon ismét fel­je­len­tést tett, ekkor valót­la­nul állí­tot­ta, hogy egy másik férfi három nap­pal előt­te Pilis­ma­ró­ton aka­ra­ta elle­né­re, erő­sza­kot alkal­maz­va közö­sült vele, illet­ve kábí­tó­szert adott neki. A rend­őr­ség a nyo­mo­zás során a fel­je­len­tés­ben meg­je­lölt fér­fit 2021. novem­ber 17-én  sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki. Ezt köve­tő­en a nő fel­tár­ta, hogy fel­je­len­té­se nem valós, ezért a nyo­mo­zó ható­ság ezt az eljá­rást is megszüntette.

A hamis fel­je­len­té­sek alap­ján indult bün­te­tő­el­já­rá­sok meg­szün­te­té­sét köve­tő­en a nővel szem­ben indult bün­te­tő­el­já­rás hamis vád bűn­tet­te miatt.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­rő, bün­tet­len nővel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki.