Főoldal » Hírek » Szexuális erőszak ötezer forintért - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy fia­tal­ko­rú ellen, aki a késő éjsza­kai órák­ban az ajtót kife­szít­ve bement egy idős nő házá­ba, és sérel­mé­re sze­xu­á­lis erő­sza­kot köve­tett el.

A vád­irat sze­rint a fia­tal­ko­rú vád­lott 2022 szil­vesz­te­rén a késő éjsza­kai órák­ban, a lakó­he­lyén, egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen itta­san, átug­rott a kerí­té­sen, a lelán­colt bejá­ra­ti ajtót kife­szí­tet­te és bement az idős­ko­rú nő házá­ba. A kony­há­ba érve talál­ko­zott a sér­tet­tel, aki a kezé­ben lévő lám­pá­val rávi­lá­gí­tott és meg­kér­dez­te tőle, hogy mit akar. A vád­lott ekkor eltor­zí­tott han­gon azt mond­ta, hogy ha közö­sül­ni fog­nak, akkor ő azért ötezer forin­tot fog kapni.

A vád­lott a nőt a fal­hoz nyom­ta, levet­te az alsó ruhá­za­tát, és sérel­mé­re sze­xu­á­lis erő­sza­kot köve­tett el. A sér­tett mind­vé­gig véde­ke­zett, keze­i­vel hado­ná­szott, elsza­kít­va táma­dó­ja ruhá­ját. Majd a cse­lek­mény köz­ben, ami­kor egy arra köz­le­ke­dő autó hang­ja hal­lat­szott, azt kia­bál­ta, hogy jön a rend­őr­ség, mire a vád­lott fel­ha­gyott a továb­bi cse­lek­mé­nyé­vel és siet­ve távo­zott. A sér­tett a szom­széd­ja segít­sé­gé­vel érte­sí­tet­te a rendőrséget.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.